? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest metody zarz�dzania jako�ci�?

Poj�cie metod zarz�dzania jako�ci� i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja metod zarz�dzania jako�ci� napisana w spos�b zrozumia�y.

metody zarz�dzania jako�ci� - 1. FMEA - analiza mo�liwych do pope�nienia b��d�w. Trzy za�o�enia klasyfikacyjne ( punktacja od 1 do 10).
2. TAGUCHI - jako�� jest to strata przekazywana do spo�ecze�stwa. Im jako�� wy�sza tym strata ni�sza. Polega przede wszystkim na zaw�aniu przedzia�u pomi�dzy DPT (dolny pr�g tolerancji) oraz GPT (g�rny pr�g tolerancji).
3. KAIZEN - codziennie troch� lepiej (filozofia wschodu - hinduistyczna) - po angielsku nazywana CIP - (Continue Improbment Process).
4. QFD - wyznaczenie funkcji jako�ci - DOM JAKOS�I - odpowiada na pytania: kto? - jest twoim Klientem; co? - co on chce; Jak? - jak to zrealizowa�
Cz�sto zdarzaj� si� „mury” pomi�dzy poszczeg�lnymi dzia�ami w firmie - brak poprawnej komunikacja i zrozumienia tego czego chc� inni - cz�sto inni wiedz� lepiej i nie dopuszczaj� do siebie innych ni� swoich za�o�e�.
QFD - znacznie poprawia komunikacj� pomi�dzy dzia�ami.. Kto jest Klientem - okre�la poziom jako�ci, Co on chce - okre�la procesy; Jak - wiemy jak to wykona�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  zarz�dzanie transportem
bibliografia
styl �ycia
motywacja
witra�
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.