? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest marsko�� w�troby?

Poj�cie marsko�ci w�troby i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja marsko�ci w�troby napisana w spos�b zrozumia�y.

marsko�� w�troby - choroba okre�lana mianem zw��knienia w�troby. Charakteryzuje si� post�puj�cym w��knieniem mi��szu w�troby, kt�re niszczy struktur� narz�du. Marsko�� w�troby ma charakter przewlek�y. W jej trakcie pojawiaj� si� zmiany zwyrodnieniowe, tkanka ��czna nadmiernie si� rozrasta oraz dochodzi do martwicy kom�rek w�trobowych. Ta nieprawid�owa budowa w�troby sprawia, �e zaburzone zostaj� procesy istotne w funkcjonowaniu tego narz�du i ca�ego naszego organizmu.

Pierwsze objawy marsko�ci w�troby mog� by� ukryte. Zreszt� nie zawsze s� charakterystyczne dla tego schorzenia. W�r�d objaw�w pojawiaj� si�: brak apetytu, spadek masy cia�a, nietolerancja pokarm�w, nietolerancja alkoholu, zaparcia, biegunki, nudno�ci, apatia czy oci�a�o��. Zmienia si� r�wnie� zabarwienie sk�ry i tward�wek oczu. Chory, mimo utraty wagi i braku apetytu, wygl�da jakby przyty�. Dzieje si� tak w wyniku gromadzenia si� p�yn�w w jamie brzusznej. Mo�e dochodzi� r�wnie� do pojawienia si� na sk�rze naczyniak�w paj�czkowatych, rumienia d�oni oraz krwawienia z b�on �luzowych.

Przyczyn marsko�ci w�troby mo�e by� naprawd� wiele. Najpopularniejsz� z nich jest nadu�ywanie alkoholu oraz zaka�enie wirusem zapalenia w�troby typu Bi C. Przyczyn� mo�e by� r�wnie� jaka� choroba genetyczna, st�uszczenie w�troby czy te� r�norodne schorzenia, kt�re powoduj� zamykanie przewod�w wie�cowych.
Uszkodzonej w�troby nie da si� naprawi�. Jednak je�li leczenie zostanie podj�te w odpowiednim momencie, to mo�na spodziewa� si�, �e zapobiegnie rozwojowi choroby i zatrzyma jej post�p. Mo�e r�wnie� pom�c przeciwdzia�a� wszelkim powik�aniom, kt�re wyst�puj� w wyniku choroby. Leczenie to przede wszystkim unikanie substancji, kt�re mog� zaszkodzi� w�trobie. Zakazuje si� ca�kowicie spo�ywania alkoholu. Trzeba zatem stosowa� zdrow� diet�, ograniczy� ilo�� soli, kt�r� spo�ywamy. Pokarm dla ludzi z tym schorzeniem nie mo�e zawiera� du�ych ilo�ci bia�ka. Je�li chodzi o leki, to stosuje si� g��wnie leki przeciwwirusowe. Stosuje si� r�wnie� diuretyki, antybiotyki, �rodki przeczyszczaj�ce oraz �rodki na nadci�nienie.

Je�li w por� nie podejmiemy leczenia, to mo�e doj�� do bardzo gro�nych powik�a�. W�r�d nich mo�na wyr�ni�: wodobrzusze, zesp� w�trobowo- nerkowy, rak w�trobowokom�rkowy czy zaburzenia krzepni�cia. Na szcz�cie s� sposoby, by temu zapobiega�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  przestrze�
rytua�
BHP
zadanie
rolnictwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.