? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ma��e�stwo?

Poj�cie ma��e�stwa i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ma��e�stwa napisana w spos�b zrozumia�y.

ma��e�stwo - 1) znaczenie prawne: regulowany przez prawo trwa�y zwi�zek kobiety i m�czyzny, zawarty w celu wsp�lnego po�ycia, wzajemnej pomocy, wierno�ci i wsp�dzia�ania dla dobra za�o�onej rodziny, zw�aszcza wychowania dzieci.

2) znaczenie socjalne:. zwi�zek kobiety i m�czyzny uznany przez prawo, religi� lub zwyczaj, b�d�cy podstaw� rodziny; jedna z instytucji spo�. wyst�puj�ca u wszystkich znanych lud�w; charakter i struktura m. zale�� od typu kultury, zw�. systemu pokrewie�stwa, zespo�u norm prawnych i religijnych., reguluj�cych jego funkcjonowanie.

3) znaczenie teologiczne: w Ko�cio�ach katolickich i prawos�awnych sakrament, kt�rego udzielaj� sobie nowo�e�cy w obecno�ci kap�ana i 2 �wiadk�w.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  sport
nowela
sp�ka kapita�owa
zarz�dzanie
zbiegowisko
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.