? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest liberalizacja i deregulacja?

Poj´┐Żcie liberalizacji i deregulacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja liberalizacji i deregulacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

liberalizacja i deregulacja - polega na znoszeniu przez w´┐Żadze ogranicze´┐Ż w przep´┐Żywie towaru i kapita´┐Żu oraz na celowe znoszenie ogranicze´┐Ż w funkcjonowaniu rynk´┐Żw finansowych. Po II wojnie ´┐Żwiatowej rynki dewizowe i przep´┐Żywy kapita´┐Żu podlega´┐Ży kontroli ze strony pa´┐Żstwa. W krajach zachodnioeuropejskich stopniowe znoszenie ogranicze´┐Ż datuje si´┐Ż od lat sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych. Sektor finansowy nale´┐Ża´┐Ż i mimo deregulacji nadal nale´┐Ży do sektor´┐Żw poddanych silnej regulacji ze strony w´┐Żadz.

Regulacje dotycz´┐Żce funkcjonowania bank´┐Żw mo´┐Żna podzieli´┐Ż og´┐Żlnie na trzy grupy :
1) regulacje wp´┐Żywaj´┐Żce na struktur´┐Ż sektora, do kt´┐Żrych nale´┐Ż´┐Ż m.in.: regulacje dotycz´┐Żce funkcjonalnego oddzielenia poszczeg´┐Żlnych rodzaj´┐Żw instytucji, regulacje dotycz´┐Żce warunk´┐Żw uzyskania licencji, ograniczenia w dost´┐Żpie do rynku bank´┐Żw zagranicznych inwestor´┐Żw;
2) regulacje wp´┐Żywaj´┐Żce na prowadzenie dzia´┐Żalno´┐Żci, w ramach kt´┐Żrych mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż m.in.: regulacje dotycz´┐Żce wysoko´┐Żci oprocentowania depozyt´┐Żw i kredyt´┐Żw, wysoko´┐Żci op´┐Żat i prowizji, kontygenty kredyt´┐Żw, wysoko´┐Ż´┐Ż rezerwy obowi´┐Żzkowej, przepisy dotycz´┐Żce prani pieni´┐Żdzy;
3) regulacje ostro´┐Żno´┐Żciowe do kt´┐Żrych nale´┐Ż´┐Ż m.in.: uregulowania dotycz´┐Żce ochrony depozyt´┐Żw, minimalnych wymaga´┐Ż kapita´┐Żowych, ograniczenie w strukturze akcjonariuszy, koncentracji aktyw´┐Żw.

´┐Żcis´┐Że regulacje prawne dotycz´┐Żce dzia´┐Żalno´┐Żci bankowej, obowi´┐Żzuj´┐Żcej w latach sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych i siedemdziesi´┐Żtych, dotycz´┐Żce m.in. wysoko´┐Żci oprocentowania kredyt´┐Żw i depozyt´┐Żw oraz dost´┐Żpu do rynku mia´┐Ży na celu ochron´┐Ż tego sektora przed konkurencj´┐Ż. restrykcje zosta´┐Ży stopniowo znoszone pocz´┐Żwszy od lat siedemdziesi´┐Żtych. rz´┐Żdy i banki centralne zacz´┐Ży dostrzega´┐Ż negatywne skutki tak dalece posuni´┐Żtego interwencjonizmu, a jednocze´┐Żnie ros´┐Ża akceptacja rozwi´┐Żza´┐Ż rynkowych. W latach dziewi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych zniesiono tak´┐Że ostateczne ograniczenia w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych utrudniaj´┐Żce r´┐Żwnoczesne prowadzenie prze banki dzia´┐Żalno´┐Żci depozytowo-kredytowej i na rynku papier´┐Żw warto´┐Żciowych. Jednocze´┐Żnie na pocz´┐Żtku lat dziewi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych nasili´┐Ża si´┐Ż tendencja do powt´┐Żrnej reregulacji, kt´┐Żra dotyczy jednak g´┐Ż´┐Żwnie uregulowa´┐Ż norm, kt´┐Żre powinny przyczyni´┐Ż si´┐Ż do poprawy bezpiecze´┐Żstwa funkcjonowania systemu bankowego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  klatka piersiowa
grypa
autorytet
wzrost ro´┐Żlin
grupa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.