? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �a�cuch warto�ci?

Poj�cie �a�cuchu warto�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �a�cuchu warto�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

�a�cuch warto�ci - jest narz�dziem rozpoznawania sposob�w tworzenia wi�kszej warto�ci dla klienta, obejmuje 9 strategicznie istotnych dzia�a�, kt�re tworz� warto�� i koszt w konkretnym rodzaju dzia�alno�ci gospodarczej. Zbi�r ten sk�ada si� z 5 dzia�a� pierwotnych (dostarczanie surowc�w do firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie ich na rynek w nowej formie, handlowanie nimi oraz �wiadczenie nowych us�ug) i 4 wspieraj�cych, kt�re przejawiaj� si� w dzia�aniach pierwotnych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  homogram
nowela
energia
demokracja
region
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.