? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �a�cuch logistyczny?

Poj�cie �a�cuchu logistycznego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �a�cuchu logistycznego napisana w spos�b zrozumia�y.

�a�cuch logistyczny - mo�na podzieli� na dwa etapy. Ta cz�� �a�cucha logistycznego, kt�ra obejmuje wszystkie czynno�ci do momentu wyprodukowania gotowego towaru, zwana jest zarz�dzaniem materia�owym (material management).

Natomiast ta cz�� �a�cucha logistycznego, kt�ra obejmuje przes�anie gotowego produktu kana�em marketingowym poprzez hurtownik�w, detalist�w do odbiorcy, zwana jest dystrybucj� b�d� fizyczn� dystrybucj�.

Transport jest ostatnim elementem dystrybucji, wi�c zarz�dzanie transportem nale�y do powa�nych decyzji wspomagaj�cych zarz�dzanie logistyczne w firmie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  deflacja
przebiegi towarowe
pomoc
koncepcja marketingowa
wizja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.