? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kultura polityczna?

Poj´┐Żcie kultury politycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kultury politycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kultura polityczna - to og´┐Ż postaw, warto´┐Żci i wzor´┐Żw zachowa´┐Ż dotycz´┐Żcych wzajemnych stosunk´┐Żw w´┐Żadzy i obywateli:
- wiedza o polityce, znajomo´┐Ż´┐Ż fakt´┐Żw, zainteresowanie polityk´┐Ż
- ocena zjawisk politycznych, s´┐Żdy jak ma by´┐Ż sprawowana
- emocjonalne podej´┐Żcie do pa´┐Żstwa, Ojczyzny
- uznane wzory zachowa´┐Ż politycznych

Typy kultury politycznej:
a) za´┐Żciankowa
b) podporz´┐Żdkowania
c) uczestnictwa

ZA´┐ŻCIANKOWA: zainteresowania jednostek i grup spo´┐Żecznych wobec polityki i zjawisk politycznych ograniczaj´┐Ż si´┐Ż do ram za´┐Żcianka. Kultura ta jest w´┐Ża´┐Żciwa dla afryka´┐Żskiej spo´┐Żeczno´┐Żci plemiennej, scentralizowanych ksi´┐Żstw i kr´┐Żlestw Afryki, bowiem w spo´┐Żecze´┐Żstwach tych nie wyst´┐Żpuj´┐Ż wyspecjalizowane role polityczne; wodzowie, naczelnicy, szamani spe´┐Żniaj´┐Ż funkcje r´┐Żnorakie: ekonomiczne, religijne, polityczne. Cz´┐Żonkowie wsp´┐Żlnot prezentuj´┐Ż jednolite postawy wch´┐Żaniaj´┐Żce elementy postaw religijnych, spo´┐Żecznych i politycznych. System polityczny nastawia si´┐Ż bardziej na utrwalanie za´┐Żciankowo´┐Żci ni´┐Ż inicjowanie zmian.

PODPORZ´┐ŻDKOWANIA: znamionuje si´┐Ż wyst´┐Żpowaniem postaw jednostek i grup spo´┐Żecznych nastawionych na oddzia´┐Żywania ze strony systemu politycznego. Zbiorowo´┐Żci ludzkie przejawiaj´┐Ż sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do oceny dzia´┐Ża´┐Ż politycznych i instytucji publicznych. Generalnie nastawiaj´┐Ż si´┐Ż na podporz´┐Żdkowanie decyzjom politycznym o´┐Żrodk´┐Żw decyzyjnych. Kultura ta bywa w´┐Ża´┐Żciwa dla spo´┐Żecze´┐Żstw kszta´┐Żtuj´┐Żcych systemy demokratyczne, b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż dla system´┐Żw autorytarnych. Procesy polityczne przebiegaj´┐Ż tu wci´┐Ż´┐Ż pod wp´┐Żywem nawyk´┐Żw i przyzwyczaje´┐Ż kultury narzucania i wskazywania odg´┐Żrnego.

UCZESTNICTWA: przejawia si´┐Ż d´┐Ż´┐Żno´┐Żci´┐Ż jednostek i grup spo´┐Żecznych do zdobycia w´┐Żadzy o podmiotach polityki i ich dzia´┐Żaniach, strukturach i organizacji systemu politycznego, inicjatywach i dzia´┐Żaniach w sferze polityki. Cz´┐Żonkowie spo´┐Żecze´┐Żstwa staraj´┐Ż si´┐Ż wyrobi´┐Ż pogl´┐Żdy o stosunku do r´┐Żnych podmiot´┐Żw polityki i ich dzia´┐Żaniach. Postawy i zachowania jednostek zmieniaj´┐Ż si´┐Ż pod wp´┐Żywem informacji i oddzia´┐Żywa´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Żw i elit politycznych.

Na kultur´┐Ż polityczn´┐Ż maj´┐Ż wp´┐Żyw postawy i zachowania polityczne:
a) postawy polityczne - trwa´┐Ży stosunek jednostki lub grupy do podmiot´┐Żw politycznych i
ich dzia´┐Ża´┐Ż w systemie politycznym; kszta´┐Żtuj´┐Ż si´┐Ż w toku socjalizacji i edukacji
politycznej
b) Zachowania polityczne - reakcje na bod´┐Żce wywodz´┐Żce si´┐Ż ze zjawisk i proces´┐Żw
politycznych)

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pastel
finanse
odwiedzaj´┐Żcy
gor´┐Żczka trzydniowa
dysfagia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.