? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kultura?

Poj´┐Żcie kultury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kultury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kultura - Alfred Louis Kroeber i Clyde Kluckhohn zebrali ponad sto definicji kultury, a liczb´┐Ż t´┐Ż z pewno´┐Żci´┐Ż mo´┐Żna by znacznie powi´┐Żkszy´┐Ż.

a) Kultura jest zwi´┐Żzana z cz´┐Żowiekiem na wiele sposob´┐Żw: cz´┐Żowiek jest jej tw´┐Żrc´┐Ż, a zarazem jest przez ni´┐Ż kszta´┐Żtowany; za pomoc´┐Ż wyra´┐Ża swoje potrzeby, emocje i wra´┐Żenia, spo´┐Żytkowuje j´┐Ż organizuj´┐Żc sobie ´┐Życie; cz´┐Żowiek tworzy kultur´┐Ż, jest jej nosicielem i odbiorc´┐Ż, a tak´┐Że manipuluje kultur´┐Ż jako pewnym narz´┐Żdziem w ´┐Życiu zbiorowym.

b) Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym (spo´┐Żecznym). Kultura jest zwi´┐Żzana przede wszystkim z cz´┐Żowiekiem jako istot´┐Ż prowadz´┐Żc´┐Ż spo´┐Żeczny tryb ´┐Życia. Wprawdzie kszta´┐Żtuje indywidualne ´┐Życie ludzi, a poszczeg´┐Żlne jednostki mog´┐Ż wnosi´┐Ż do jej skarbnicy powa´┐Żny wk´┐Żad, ale istnieje tylko dzi´┐Żki ´┐Życiu zbiorowo´┐Żci. W ramach zbiorowo´┐Żci jest przekazywana w przestrzeni i w czasie, tzn. ulega dyfuzji, mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż kumulowana na drodze gromadzenia do´┐Żwiadcze´┐Ż w procesie przekazu pokoleniowego. Kultura jest sposobem organizacji ´┐Życia zbiorowego, cho´┐Ż zarazem organizuje ´┐Życie jednostki w zbiorowo´┐Żci oraz tworzy jej profil psychiczny.

c) Kultura jest regularna. Do kultury zaliczamy zjawiska rozgrywaj´┐Żce si´┐Ż w zbiorowo´┐Żci (zachowania, prze´┐Życia oraz ich materialne i niematerialne efekty), kt´┐Żre odznaczaj´┐Ż si´┐Ż powtarzalno´┐Żci´┐Ż i kt´┐Żre w zwi´┐Żzku z tym mo´┐Żna ujmowa´┐Ż w prawa. Regularno´┐Ż´┐Ż zachowania lub reakcji nie musi by´┐Ż jednoznaczna z cz´┐Żstotliwo´┐Żci´┐Ż ich wyst´┐Żpowania, np. koronacja, kt´┐Żra jest elementem kultury (niekt´┐Żre jednostki bior´┐Ż w niej aktywny udzia´┐Ż, ale tylko jedna jest koronowana). Wz´┐Żr ten istnieje w ´┐Żwiadomo´┐Żci przewa´┐Żaj´┐Żcej cz´┐Żci zbiorowo´┐Żci, jest dla niej sensowny i zrozumia´┐Ży. Powtarzalno´┐Ż´┐Ż wzoru polega na trwa´┐Żo´┐Żci jego znaczenia w umys´┐Żach cz´┐Żonk´┐Żw spo´┐Żecze´┐Żstwa. Ka´┐Żd´┐Ż zbiorowo´┐Ż´┐Ż, nawet najprostsz´┐Ż, cechuje pewne zr´┐Żnicowanie kulturowe, cho´┐Żby zwi´┐Żzane z istnieniem p´┐Żci, kategorii wieku, pozycji spo´┐Żecznych. W ka´┐Żdej zbiorowo´┐Żci istnieje pewne zr´┐Żnicowanie wynikaj´┐Żce z odmienno´┐Żci indywidualnych temperament´┐Żw, osobowo´┐Żci, do´┐Żwiadcze´┐Ż i los´┐Żw. Inn´┐Ż przyczyn´┐Ż zr´┐Żnicowania zachowa´┐Ż, postaw, prze´┐Ży´┐Ż indywidualnych jest to, ´┐Że bod´┐Żce, na kt´┐Żre s´┐Ż one reakcj´┐Ż, nigdy nie s´┐Ż identyczne. Dla Ralpha Lintona do zaliczenia danego zjawiska do sfery kultury niezb´┐Żdny jest jego zwi´┐Żzek z przynajmniej dwoma cz´┐Żonkami okre´┐Żlonej zbiorowo´┐Żci. Postawa, ocena, zachowanie lub prze´┐Życie pojedynczej osoby nie powinny by´┐Ż uznane za przejaw kultury, lecz traktowane jako zjawiska jednostkowe. Ka´┐Żdy nowy element dorobku zbiorowego ma u swego pod´┐Żo´┐Ża odchylenie od tradycyjnego, obowi´┐Żzuj´┐Żcego lub po prostu powszechnego czy cz´┐Żstego sposobu zachowania, my´┐Żlenia lub warto´┐Żciowania.

d) Kultura jest zbiorem zjawisk wyuczonych. Kultura nie jest przekazywana na drodze biologicznej, za po´┐Żrednictwem gen´┐Żw, ale w procesie uczenia si´┐Ż. Do zjawisk kulturowych nie nale´┐Ży wi´┐Żc pot na czole biegn´┐Żcego cz´┐Żowieka, ale spos´┐Żb jego wycierania. Mo´┐Żna uczy´┐Ż si´┐Ż kultury w spos´┐Żb celowy i ´┐Żwiadomy, ale r´┐Żwnie´┐Ż w spos´┐Żb nieintencjonalny, a nawet nie´┐Żwiadomy. Do kultury mo´┐Że nale´┐Że´┐Ż wszystko, czego cz´┐Żowiek mo´┐Że si´┐Ż nauczy´┐Ż. Philip Bagby wszystkie te zjawiska nazywa zachowaniami, przy czym dzieli je na zachowania zewn´┐Żtrzne i wewn´┐Żtrzne. Te pierwsze s´┐Ż ´┐Żatwo obserwowalne, drugie za´┐Ż trudniej dost´┐Żpne, gdy´┐Ż zachodz´┐Ż w psychice jednostek i mog´┐Ż by´┐Ż obserwowane lub przekazywane tylko po´┐Żrednio.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  uzdrowisko
archetyp
stres
renesans
PKB
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.