? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest krwiomocz?

Poj´┐Żcie krwiomoczu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja krwiomoczu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

krwiomocz - inaczej m´┐Żwi´┐Żc pojawienie si´┐Ż w moczu krwinek czerwonych, ale w ilo´┐Żci, kt´┐Żra w znacznym stopniu przekracza norm´┐Ż. Wed´┐Żug tej´┐Że normy stwierdzana ilo´┐Ż´┐Ż to oko´┐Żo 3 erytrocyty (czyli krwinki czerwone) w polu widzenia. Jednak nie trzeba by´┐Ż lekarzem, ´┐Żeby stwierdzi´┐Ż, i´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż krwiomocz. Go´┐Żym okiem wida´┐Ż obecno´┐Ż´┐Ż krwi w moczu.

Je´┐Żli mamy do czynienia z wyst´┐Żpieniem krwiomoczu, to praktycznie zawsze powinno to dla nas oznacza´┐Ż konieczno´┐Ż´┐Ż konsultacji z lekarzem. Jest on bowiem objawem lekcewa´┐Żonym zw´┐Żaszcza w´┐Żwczas, kiedy ust´┐Żpuje samoistnie. Nie mo´┐Żna go jednak bagatelizowa´┐Ż. Krwiomocz mo´┐Że by´┐Ż bowiem spowodowany chorobami uk´┐Żadu moczowego, narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych m´┐Żskich czy chorobami z poza uk´┐Żadu moczowego. Wyr´┐Żniamy nawet grup´┐Ż chor´┐Żb powoduj´┐Żcych krwiomocz chirurgiczny. S´┐Ż nimi nowotwory uk´┐Żadu moczowo-p´┐Żciowego, kamica dr´┐Żg moczowych, r´┐Żnorodne urazy uk´┐Żadu moczowo-p´┐Żciowego lub te´┐Ż stany zapalne dr´┐Żg wyprowadzaj´┐Żcych mocz.

Je´┐Żli na przyk´┐Żad mamy do czynienia ze stanami zapalnymi lub zaka´┐Żeniami uk´┐Żadu moczowego, to powstaj´┐Żcemu w ich wyniku krwiomoczowi towarzyszy przewa´┐Żnie gor´┐Żczka. Poza tym bardzo cz´┐Żsto pojawiaj´┐Ż si´┐Ż dreszcze a tak´┐Że b´┐Żle okolic nerkowych oraz p´┐Żcherza. B´┐Żl mo´┐Że dotyczy´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż cewki moczowej. Poza tym pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zaburzenia w zakresie oddawania moczu. Mo´┐Żemy mie´┐Ż zatem do czynienia z cz´┐Żstomoczem, nagl´┐Żcym parciem na mocz a tak´┐Że z bolesnym oddawaniem moczu.
W przypadku dzieci oraz m´┐Żodzie´┐Ży krwiomocz powstaje w zwi´┐Żzku z infekcjami uk´┐Żadu moczowego a tak´┐Że w wyniku kamicy dr´┐Żg moczowych. U os´┐Żb starszych krwiomocz jest niestety wynikiem du´┐Żo powa´┐Żniejszych schorze´┐Ż. By postawi´┐Ż w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż diagnoz´┐Ż konieczny jest opis przebiegu choroby od samego chorego. Nale´┐Ży tak´┐Że przeprowadzi´┐Ż badania obrazowe uk´┐Żadu moczowego. Najcz´┐Żciej stosuje si´┐Ż ultrasonografi´┐Ż. Zwyk´┐Że USG jest w stanie z du´┐Ż´┐Ż precyzj´┐Ż okre´┐Żli´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żo krwawienia. Je´┐Żli chodzi o inne badania, to stosuje si´┐Ż tak´┐Że zdj´┐Żcie RTG przegl´┐Żdowe jamy brzusznej, urografi´┐Ż, tomografi´┐Ż komputerow´┐Ż, czy te´┐Ż angiografi´┐Ż naczy´┐Ż nerkowych. Czasami wykonuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badania endoskopowe.

W przypadku tej choroby nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że krwiomocz jest stanem alarmowym. Nie powinno si´┐Ż go w ´┐Żadnym przypadku lekcewa´┐Ży´┐Ż. Lepiej jest sprawdzi´┐Ż, czy jest on konsekwencj´┐Ż nie gro´┐Żnego schorzenia, czy jednak jest objawem powa´┐Żnej choroby, kt´┐Żra mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż gro´┐Żna dla ´┐Życia pacjenta.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  opinia spo´┐Żeczna
dzia´┐Ż logistyki
zapalenie dzi´┐Żse´┐Ż
obr´┐Żt towarowy
bielactwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.