? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest kr�gos�up?

Poj�cie kr�gos�upa i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja kr�gos�upa napisana w spos�b zrozumia�y.

kr�gos�up - jest utworzony z 33 lub 34 kr�g�w. Wyr�niamy 5 odcink�w kr�gos�upa:
- szyjny (7 kr�g�w);
- piersiowy (12 kr�g�w);
- l�d�wiowy (5 kr�g�w);
- krzy�owy (5 kr�g�w, zro�ni�tych w ko�� krzy�ow�);
- ogonowy (4-5 kr�g�w, u os�b starszych zro�ni�tego w pojedyncz� ko�� ogonow�, inaczej guziczn�).

Typowy kr�g sk�ada si� z trzonu, �uku i odchodz�cych od niego r�nych wyrostk�w, za pomoc� kt�rych kr�gi ��cz� si� ze sob� oraz z �ebrami i mi�niami. Pomi�dzy trzonem a �ukiem znajduje si� otw�r kr�gowy. Otwory kolejnych kr�g�w tworz� kana� kr�gowy, w kt�rym mie�ci si� rdze� kr�gowy.

W okolicy szyjnej dwa pierwsze kr�gi zbudowane s� nietypowo. Pierwszy kr�g - d�wigacz, inaczej szczytowy (atlas), a drugi kr�g to obrotnik.

W kr�gos�upie wyst�puj� wszystkie mo�liwe rodzaje po��cze�.
Zewn�trz kr�gos�upa znajduje si� j�dro mia�d�yste galaretowate, kt�re bierze udzia� w ruchu kr�gos�upa, niweluje wstrz�sy.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  technika
jazz
konflikt spo�eczny
gorzkie �ale
skala
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.