? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż koszty?

Poj´┐Żcie koszt´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja koszt´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

koszty - wyra´┐Żone w pieni´┐Żdzu, celowe zu´┐Życie r´┐Żnych zasob´┐Żw rzeczowych, ludzkich i finansowych w zwi´┐Żzku z okre´┐Żlon´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż.

Rodzaje koszt´┐Żw:
- amortyzacja maj´┐Żtku trwa´┐Żego;
- zu´┐Życie materia´┐Ż´┐Żw;
- zu´┐Życie energii;
- us´┐Żugi obce;
- wynagrodzenia;
- ´┐Żwiadczenia na rzecz pracownik´┐Żw wraz z sk´┐Żadkami na ubezpieczenie spo´┐Żeczne;
- op´┐Żaty, podatki, pozosta´┐Że koszty.

Koszty proste: to takie koszty, kt´┐Żre s´┐Ż jednorodnej tre´┐Żci ekonomicznej, nie daj´┐Żc si´┐Ż z punktu widzenia danej jednostki gospodarczej roz´┐Żo´┐Ży´┐Ż na elementy rodzajowo prostsze.

Koszty z´┐Żo´┐Żone: to koszty sk´┐Żadaj´┐Żce si´┐Ż z r´┐Żnych rodzaj´┐Żw zu´┐Żytych zasob´┐Żw.

Koszty bezpo´┐Żrednie: to koszty, kt´┐Żrych pomiar i odniesienie na wyodr´┐Żbnione dzia´┐Żalno´┐Żci i produkty jest mo´┐Żliwy, istotny i op´┐Żacalny.

Koszty po´┐Żrednie: nie posiadaj´┐Ż ´┐Żcis´┐Żego zwi´┐Żzku z efektami pracy i dlatego brak jest mo´┐Żliwo´┐Żci ich zmierzenia i przyporz´┐Żdkowania tym efektom lub nie jest to na tyle op´┐Żacalne.
Koszty po´┐Żrednie dziel´┐Ż si´┐Ż na koszty wydzia´┐Żowe i koszty og´┐Żlnozak´┐Żadowe.

Koszty wydzia´┐Żowe: obejmuj´┐Ż wszystkie koszty wytwarzania powstaj´┐Żce w wydzia´┐Żach produkcyjnych, a nie zaliczone do koszt´┐Żw bezpo´┐Żrednich. S´┐Ż to koszty maszyn i urz´┐Żdze´┐Ż (amortyzacja, naprawy, energia) oraz koszty og´┐Żlne wydzia´┐Żu (p´┐Żace kierownictwa i administracji, utrzymanie budynk´┐Żw, ogrzewanie).

Koszty og´┐Żlnozak´┐Żadowe: s´┐Ż to koszty utrzymania zarz´┐Żdu jednostki gospodarczej oraz kom´┐Żrek og´┐Żlnej obs´┐Żugi. W ich sk´┐Żad wchodz´┐Ż koszty administracyjno - gospodarcze (wynagrodzenia zarz´┐Żdu, podr´┐Że s´┐Żu´┐Żbowe, koszty biurowe, koszty finansowe) i koszty og´┐Żlnoprodukcyjne (koszty magazyn´┐Żw, biur projektowych, informatyczne).

W podmiotach gospodarczych du´┐Że znaczenie ma podzia´┐Ż koszt´┐Żw wg miejsc ich powstania.
Koszty produkt´┐Żw: s´┐Ż przypisane okre´┐Żlonym produktom zar´┐Żwno zako´┐Żczonym, w tym sprzedanym i niesprzedanym oraz produktom nie zako´┐Żczonym w danym okresie rozliczeniowym.
Koszty okresu: nie s´┐Ż w´┐Ż´┐Żczone do wyceny zapas´┐Żw produkcji, a w ca´┐Żo´┐Żci obci´┐Ż´┐Żaj´┐Ż wynik finansowy danego okresu.
Koszty przysz´┐Żych okres´┐Żw: s´┐Ż to koszty, kt´┐Żre ju´┐Ż wydatkowano, lecz nie wliczono ich w ci´┐Żar kosztu w´┐Żasnego sprzeda´┐Ży ani w warto´┐Ż´┐Ż zapas´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  repatriant
´┐Żrednic´┐Żwka
inwestycje turystyczne
uk´┐Żad nerwowy
powo´┐Żowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.