? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ko�ci�?

Poj�cie ko�cio�a i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ko�cio�a napisana w spos�b zrozumia�y.

ko�ci� - jest to w tradycji chrze�cija�skiej budynek spotka� sakralnych. Mianem Ko�cio�a nazywa si� r�wnie� og� wsp�lnoty religijnej.

Na pocz�tku funkcj� Ko�cio�a pe�ni�y g�ownie kapliczki w katakumbach i zwyk�e domostwa. Pierwsze budynki po�wi�cone kultowi religijnemu by�y zbudowane oko�o IV wieku. Ka�dy z nich musi by� po�wi�cony czci �wi�tej osoby.

Wyr�niamy bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, ko�cio�y parafialne, filialne oraz klasztorne. Klasyfikacja ta zosta�a dokonana podczas ustale� soborowych. Jej podstaw� jest r�ny stopie� rangi. Warto doda�, �e budowa ko�cio��w zale�a�a od trend�w w architekturze. Mamy wi�c ko�cio�y gotyckie i roma�skie, te zbudowane na planie pod�u�nym, centralnym. Ze wzgl�du na ilo�� naw dzielimy je na halowe (najcz�ciej spotykane) i bazylikowe.

Ka�dy Ko�ci� katolicki sk�ada si� z nawy, apsydy, kaplicy, kruchty i prezbiterium. Mo�na wyr�ni� sta�e i zmienne wyposa�enia. Do sta�ych nale�� te, ustalone odg�rnie ( o�tarz, ambona, stalle, chrzcielnica). Zmienne zale�ne s� od koncepcji budowy danej �wi�tyni, kt�ra mo�e zawiera� dodatkowe, boczne o�tarze (opr�cz g��wnego).
W prawos�awiu �wi�tyni� nazywamy cerkwi�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  teorie procesu
nerwica natr�ctw
Grappa
sarkoidoza
efekt cieplarniany
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.