? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest konstytucja?

Poj´┐Żcie konstytucji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja konstytucji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

konstytucja - akt prawny, o najwy´┐Ższej mocy prawnej w pa´┐Żstwie, co wyra´┐Ża si´┐Ż w szczeg´┐Żlnym trybie jej uchwalania i zmiany oraz w nazwie,
okre´┐Żlaj´┐Żcy zasady ustroju pa´┐Żstwa, suwerena i sposoby wykonywania przeze´┐Ż w´┐Żadzy, podstawowe prawa, wolno´┐Żci i obowi´┐Żzki jednostki oraz zawieraj´┐Żcy postanowienia dotycz´┐Żce trybu zmiany swoich norm. (ta definicja konstytucji eliminuje konstytucje niepe´┐Żne i elastyczne)

Wyr´┐Żnia si´┐Ż:
1. Konstytucja w sensie materialnym - obejmuje normy prawne (tak´┐Że prawa zwyczajowego) dotycz´┐Żce zasad ustroju pa´┐Żstwa, organizacji i funkcjonowania pa´┐Żstwa i okre´┐Żlaj´┐Żce status jednostki w pa´┐Żstwie (definicja ta pokrywa si´┐Ż z poj´┐Żciem prawa konstytucyjnego) np. w Wlk. Brytanii.
2. Konstytucja w sensie formalnym - normy prawne przyj´┐Żte w szczeg´┐Żlnym ·post´┐Żpowaniu i zawarte w akcie prawnym o szczeg´┐Żlnej nazwie.

Podzia´┐Ż na:
1. Konstytucja pisana - r´┐Żwnoznaczna w zasadzie konstytucji w sensie formalnym, mo´┐Że obejmowa´┐Ż 1 akt prawny lub kilka akt´┐Żw o tej samej, najwy´┐Ższej mocy prawnej (np. RP w latach 92-97).
2. Konstytucja niepisana - r´┐Żwnoznaczna konstytucji materialnej. Wyst´┐Żpuje w pa´┐Żstwie, w kt´┐Żrym brak jest 1 aktu prawnego najwy´┐Ższej mocy (lub kilku) reguluj´┐Żcego zasady ustroju tego pa´┐Żstwa.

Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na zakres regulacji:
1. Konstytucje pe´┐Żne - reguluj´┐Ż zasady ustroju pa´┐Żstwa, okre´┐Żlaj´┐Ż suwerena i sposoby wykonywania przeze´┐Ż w´┐Żadzy, podstawowe prawa, wolno´┐Żci i obowi´┐Żzki jednostki oraz zawieraj´┐Ż tryb zmian swoich norm.
2. Konstytucje niepe´┐Żne (MA´┐ŻE) - nie obejmuj´┐Ż sw´┐Ż regulacj´┐Ż powy´┐Ższych materii.

Podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na tryb zmian:
1. Konstytucje sztywne.
2. Konstytucje elastyczne (gi´┐Żtkie) - mog´┐Ż by´┐Ż zmieniane w trybie analogicznym do ustaw zwyk´┐Żych, maj´┐Ż moc prawn´┐Ż r´┐Żwn´┐Ż ustawom zwyk´┐Żym.

Podzia´┐Ż wg Lenina:
1. Konstytucja rzeczywista - odzwierciedla aktualny uk´┐Żad si´┐Ż politycznych.
2. Konstytucja fikcyjna - pozbawiona praktycznego znaczenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konflikt spo´┐Żeczny
umowa
choroba lokomocyjna
min´┐Żg
badanie rynku
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.