? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest komunikacja?

Poj´┐Żcie komunikacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja komunikacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

komunikacja - jest najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc okre´┐Żlana jako proces wymiany informacji, do kt´┐Żrej dochodzi pomi´┐Żdzy uczestnikami procesu komunikacyjnego, czyli nadawcy komunikatu zawieraj´┐Żcego okre´┐Żlone informacje oraz odbiorcy tych´┐Że informacji. Komunikacja zawiera w sobie pewien przekaz, kt´┐Żry przep´┐Żywa od jednej osoby do drugiej, od nadawcy do odbiorcy.

Komunikacja to du´┐Żo wi´┐Żcej, ni´┐Ż tylko same s´┐Żowa. Naukowcy zbadali ten spoce´┐Ż i doszli do wniosku, ´┐Że sens przekazu odbieramy w 55 % z mowy cia´┐Ża, a w 38 % z cech g´┐Żosu i tylko w zaledwie w 7 % z tre´┐Żci wypowiadanych s´┐Ż´┐Żw. Jako przekaz s´┐Ż´┐Żw, komunikacja jest to wymiana informacji mi´┐Żdzy jej uczestnikami.

No´┐Żnikami danych i przekazywanych informacji mog´┐Ż by´┐Ż s´┐Żowa- m´┐Żwimy wtedy o komunikacji werbalnej, gesty, teksty, obrazy, d´┐Żwi´┐Żki czy te´┐Ż sygna´┐Ży elektryczne, elektromagnetyczne albo fale radiowe. Najwa´┐Żniejsze w procesie komunikacji jest to, aby wszelkie dane by´┐Ży zrozumia´┐Że dla nadawcy i odbiorcy. Do aktu komunikacji mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż jedynie wtedy, gdy spe´┐Żnione zostan´┐Ż podstawowe warunki. Zaliczamy do nich przede wszystkim fakt, ´┐Że informacja zostanie przekazana w j´┐Żzyku zrozumia´┐Żym dla obu komunikuj´┐Żcych si´┐Ż stron, czyli nie mo´┐Żemy do Francuza m´┐Żwi´┐Ż po polsku, gdy´┐Ż je´┐Żli nie zna on w´┐Ża´┐Żnie tego j´┐Żzyka, to przekazywana przez nas informacja, b´┐Żdzie dla niego ca´┐Żkiem nie zrozumia´┐Ża, a tym samym nie przydatna. Kolejnym czynnikiem jest warunek zaistnienia skutecznego no´┐Żnika tej informacji, przekaz musi bezwzgl´┐Żdnie pozosta´┐Ż czysty od zniekszta´┐Żce´┐Ż przez czynniki zewn´┐Żtrzne, przekaz musi zosta´┐Ż odebrany, a informacja w za´┐Żo´┐Żeniu b´┐Żdzie przeznaczona tylko dla konkretnego, danego odbiorcy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PART
jaskra
odma op´┐Żucnej
obr´┐Żt towarowy
´┐Żuszczyca
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.