? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest kamica ��ciowa?

Poj�cie kamicy ��ciowej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja kamicy ��ciowej napisana w spos�b zrozumia�y.

kamica ��ciowa - jest chorob�, dla kt�rej okre�lenia nie u�ywa si� zazwyczaj jej nazwy a jedynie stwierdzenia „kamienie w woreczku ��ciowym”. Choroba ta jest bardzo pospolita. Jest ona jedn� z najcz�ciej wyst�puj�cych dolegliwo�ci w sferze jamy brzusznej. Polega na tworzeniu si� w p�cherzyku ��ciowym, albo w drogach ��ciowych z�og�w (kamieni). Zwi�kszone ryzyko zachorowania dotyczy kobiet, kt�re s� oty�e i po czterdziestym roku �ycia. Oczywi�cie nie jest to te� regu��, gdy� r�wnie� mo�e si� ona przytrafi� m�czyznom.

Do klasycznych objaw�w tej choroby nale�y kolka ��ciowa. W momentach, kiedy kolka nie wyst�puje, mog� pojawi� si� niezbyt silne b�le brzucha, a nawet ca�kowity brak innych dolegliwo�ci.

Kolka ��ciowa to b�l, kt�ry pojawia si� w okolicach prawego �uku �ebrowego nad p�pkiem. Zazwyczaj pojawia si� w nocy albo rano. Kolka mo�e promieniowa�, wi�c mo�emy j� odczuwa� tak�e z ty�u. Podczas kamicy ��ciowej mog� pojawi� si� r�wnie� nudno�ci, wymioty i wzd�cia. Objawy pojawiaj� si� szczeg�lnie po spo�yciu ci�kostrawnych lub t�ustych pokarm�w. Kolk� mo�e spowodowa� tak�e nadmierny wysi�ek fizyczny, a nawet silny stres.

Po pojawieniu si� kolki b�l mo�e ust�pi� na skutek przesuni�cia si� kamienia lub zako�czenia skurczu zwieracza. Gorsza jest sytuacja, kiedy nast�puje zaklinowani szyjki p�cherzyka ��ciowego albo przewodu p�cherzykowatego. Narastanie ��ci powoduje ostre zapalenie. Mo�e to powodowa� inne powa�ne powik�ania np. ropniaka lub wodniaka p�cherzyka ��ciowego czy zapalenie otrzewnej. U niekt�rych pacjent�w mo�e wyst�pi� tak�e kamica przewodowa.

Rozpoznanie choroby, nie jest trudne, gdy� objawy s� bardzo charakterystyczne. Jednak konieczne jest przeprowadzenie bada� dodatkowych, aby potwierdzi� kamice ��ciow�. Jednym z takich bada� jest ultrasonografia. Wypar�a ona ju� w du�ym stopniu diagnostyk� radiologiczn�.

W sytuacji, kiedy pojawia si� kolka ��ciowa, do chorego zazwyczaj wzywa si� pogotowie. Aby z�agodzi� skutki kolki podaje si� do�� silne leki, kt�re maj� dzia�anie rozkurczowe i przeciwb�lowe. Wa�ne jest to, �e nawet przy bardzo silnym b�lu nie nale�y podawa� morfiny, gdy� zamiast u�mierzy� b�l mo�e ona spowodowa� jego nasilenie i a tak�e maskowa� zapalenie otrzewnej. Lepszym rozwi�zaniem na z�agodzenie b�lu b�dzie ogrzewanie termoforem albo poduszk� elektryczn�. Sprawdza si� r�wnie� g�od�wka ograniczona jedynie do spo�ywania p�yn�w. Leczenie nale�y kontynuowa� tak�e po zako�czeniu kolki, aby zapobiec jej nawr�ceniu. Przez okres od 10 do 14 dni powinny by� podawane leki rozkurczowe lub czopki. Warto pami�ta�, aby w okresie po sko�czeniu si� kolki stosowa� lekk� diet� i unika� picia alkoholu. Poleca si� tak�e stosowanie lek�w ��ciotw�rczych i ��ciop�dnych. Niestety leczenie �rodkami farmakologicznymi i domowymi sposobami pomaga tylko na pewien czas i takie metody nie usun� kamieni. Tak wi�c kamice ��ciow� mo�na skutecznie usun�� tylko dzi�ki zabiegowi operacyjnemu. Operacj� mo�na dokona� na ka�dym etapie choroby. Polega ona na ca�kowitym wyci�ciu p�cherzyka ��ciowego. Zabieg jest bezpieczny. Coraz cz�ciej zamiast tradycyjnej operacji stosuje si� cholecystektmi� laparoskopow�.

Warto r�wnie� zda� sobie spraw�, �e choroba ta mo�e wywo�a� r�wnie� raka, kt�ry zazwyczaj rozwija si� w obr�bie p�cherzyka ��ciowego. Dodatkowo wykrycie nowotworu w tym miejscu jest bardzo trudne, gdy� jego objawy s� praktycznie identyczne jak w przypadku przewlek�ego zapalenia p�cherzyka ��ciowego.

U niekt�rych chorych po operacji mog� pojawia� si� dalsze dolegliwo�ci. S� one spowodowane b��dami, kt�re mia�y miejsce podczas diagnostyki przedoperacyjnej. Ich leczenie zale�y od ich rodzaju.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  handel
DNS
otoczenie organizacji
badanie
choroba Krona
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.