? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kamica nerkowa?

Poj´┐Żcie kamicy nerkowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kamicy nerkowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kamica nerkowa - jest jedn´┐Ż z cz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcych chor´┐Żb uk´┐Żadu moczowego. Polega na odk´┐Żadaniu si´┐Ż w nerkach skrystalizowanych sk´┐Żadnik´┐Żw moczu w postaci kamieni lub piasku. W pocz´┐Żtkowej fazie rozwoju nie daje ´┐Żadnych objaw´┐Żw, kamienie mog´┐Ż przybiera´┐Ż nawet du´┐Że rozmiary, jednak dop´┐Żki znajduj´┐Ż si´┐Ż w nerkach, chory nie odczuwa b´┐Żlu. Dopiero kiedy przemieszczaj´┐Ż si´┐Ż z nerek do p´┐Żcherza moczowego, powodowa´┐Ż mog´┐Ż trudny do zniesienia b´┐Żl, nudno´┐Żci wymioty. Niekiedy b´┐Żl ten, nazywany kolk´┐Ż nerkow´┐Ż, jest tak silny, ´┐Że wymaga podania ´┐Żrodk´┐Żw przeciwb´┐Żlowych do´┐Żylnie. Dosy´┐Ż cz´┐Żsto dolegliwo´┐Żciom tym towarzyszy stan zapalny, poniewa´┐Ż przemieszczaj´┐Żcy si´┐Ż kamie´┐Ż znacznie ogranicza odp´┐Żyw moczu powoduj´┐Żc jego zast´┐Żj.

W celu rozpoznania choroby, po przeprowadzeniu dok´┐Żadnego wywiadu z pacjentem lekarz zleca wykonanie bada´┐Ż moczu. Obecno´┐Ż´┐Ż w moczu krwi ´┐Żwiadczy´┐Ż mo´┐Że o mechanicznym uszkodzeniu moczowodu przez kamie´┐Ż. Poza tym posiew z moczu pozwala wykry´┐Ż stan zapalny lub potwierdzi´┐Ż jego istnienie, kt´┐Żre podejrzewa´┐Ż mo´┐Żna je´┐Żli u pacjenta poza silnymi dolegliwo´┐Żciami b´┐Żlowymi wyst´┐Żpuje wysoka gor´┐Żczka. W diagnostyce kamicy nerkowej pomocne jest r´┐Żwnie´┐Ż wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. W obrazie USG cz´┐Żsto widoczne s´┐Ż kamienie obecne w nerkach, cho´┐Ż uzale´┐Żnione jest to od subsancji z kt´┐Żrej s´┐Ż zbudowane. Poza tym oceni´┐Ż mo´┐Żna stan nerek i wychwyci´┐Ż ewentualne powi´┐Żkszenia spowodowane zastojem moczu.

Leczenie kamicy nerkowej polega zazwyczaj na ´┐Żagodzeniu towarzysz´┐Żcych jej dolegliwo´┐Żci, czyli likwidacji b´┐Żlu oraz ewentualnego stanu zapalnego, poniewa´┐Ż kamienie nerkowe niewielkich rozmiar´┐Żw najcz´┐Żciej s´┐Ż usuwane z organizmu chorego samoistnie, jest to tzw. rodzenie kamieni nerkowych. Opr´┐Żcz stosowania lek´┐Żw przeciwb´┐Żlowych i przeciwzapalnych w dawkach okre´┐Żlonych przez lekarza bardzo wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż odgrywa przyjmowanie du´┐Żych ilo´┐Żci p´┐Żyn´┐Żw (3 - 4 litry na dob´┐Ż), co powoduje rozrzedzenie moczu i znaczne zwi´┐Żkszenie jego obj´┐Żto´┐Żci, co u´┐Żatwia wydalenie kamienia. Ulg´┐Ż chorym przynosz´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ciep´┐Że k´┐Żpiele oraz stosowanie na bol´┐Żce miejsca ciep´┐Żych ok´┐Żad´┐Żw. Wielko´┐Ż´┐Ż, kszta´┐Żt i po´┐Żo´┐Żenie kamieni nerkowych decyduj´┐Ż o metodzie ich usuni´┐Żcia z organizmu. Du´┐Że kamienie oraz usytuowane tak, ´┐Że blokuj´┐Ż zupe´┐Żnie odp´┐Żyw moczu wymagaj´┐Ż interwencji lekarskiej, przy czym w drugim przypadku interwencja ta musi by´┐Ż niemal natychmiastowa. Obecnie odchodzi si´┐Ż od inwazyjnych metod chirurgicznych, nowoczesne metody usuwania kamieni nerkowych praktycznie nie powoduj´┐Ż powik´┐Ża´┐Ż, poniewa´┐Ż nie wymagaj´┐Ż przecinania pow´┐Żok brzusznych. Pacjent ju´┐Ż na drugi dzie´┐Ż po zabiegu mo´┐Że zosta´┐Ż wypisany ze szpitala.

Lekarz wykonuje zabieg usuni´┐Żcia kamienia (lub kamieni) nerkowych zazwyczaj jedn´┐Ż z dw´┐Żch metod, dostosowan´┐Ż indywidualnie do pacjenta. Pierwsz´┐Ż metod´┐Ż jest usuwanie kamieni przez cewk´┐Ż moczow´┐Ż, dalej przez pecherz moczowy i moczow´┐Żd. Zabieg ten wykonuje sie w znieczuleniu miejscowym. Innym sposobem usuni´┐Żcia kamieni jest ich rozbicie falami ultrad´┐Żwi´┐Żkowymi o specjalnie dobranej cz´┐Żstotliwo´┐Żci. Nie wymaga to u´┐Życia skalpela, fale ultrad´┐Żwi´┐Żkowe rozkruszaj´┐Ż kamienie poprzez pow´┐Żoki cia´┐Ża. Jedynym powik´┐Żaniem, jakie czasem wyst´┐Żpuje po tym zabiegu jest krwawienie, kt´┐Żre wywo´┐Żuje mechaniczne uszkodzenie nab´┐Żonka moczowodu przez fragmenty rozkruszonego kamienia przesuwaj´┐Żce si´┐Ż w kierunku p´┐Żcherza moczowego.

Usuni´┐Żcie kamieni nerkowych nie oznacza, ´┐Że problem znika raz na zawsze, w ka´┐Żdej chwili mo´┐Że nast´┐Żpi´┐Ż nawr´┐Żt choroby. Aby temu zapobiec nale´┐Ży stosowa´┐Ż odpowiedni´┐Ż diet´┐Ż oraz przyjmowa´┐Ż przynajmniej 2 litry p´┐Żyn´┐Żw na dob´┐Ż.

Leczenie wi´┐Żc polega na zmianie diety, jednak nale´┐Ży wiedzie´┐Ż, ´┐Że unikanie produkt´┐Żw bogatych w wap´┐Ż jest tylko korzystne w przypadku kamicy wapniowej charakteryzuj´┐Żcej si´┐Ż hiperkalciuri´┐Ż absorpcyjn´┐Ż - wtedy nast´┐Żpuje zwi´┐Żkszanie si´┐Ż wapnia w moczu, gdy´┐Ż wch´┐Żaniany on jest w jelitach. Na diet´┐Ż o ma´┐Żej zawarto´┐Żci wapnia nie warto przechodzi´┐Ż, gdy u chorego wyst´┐Żpuje nadmierne wydalanie wapnia lub te´┐Ż wyp´┐Żukiwanie jego z ko´┐Żci. Korzystne jest tak´┐Że ograniczenie produkt´┐Żw, kt´┐Żre zawieraj´┐Ż szczawiany. Chorzy nie powinni wi´┐Żc spo´┐Żywa´┐Ż bor´┐Żwek, ro´┐Żlin str´┐Żczkowych, szpinaku, winogron, rabarbaru, ´┐Żliwek, szczawiu, agrestu, rodzynek, go´┐Żdzik´┐Żw, a tak´┐Że pi´┐Ż kakao czy je´┐Ż´┐Ż produkty posiadaj´┐Żce je w sk´┐Żadzie. Dodatkowo powinno si´┐Ż ograniczy´┐Ż spo´┐Żywanie posi´┐Żk´┐Żw, w kt´┐Żrych znajduje si´┐Ż fasola, pomidory, pomara´┐Żcze, brukselki, ananasy czy truskawki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nauka
konflikt
integracja hierarchiczna
jednopienne ro´┐Żliny
agroturystyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.