? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest kamica fosforanowa?

Poj´┐Żcie kamicy fosforanowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja kamicy fosforanowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

kamica fosforanowa - jest jedn´┐Ż z odmian kamicy nerkowej. Kamienie powstaj´┐Żce w kielichach nerki zbudowane s´┐Ż w tym przypadku z fosforanu wapniowego. Ich powstawaniu sprzyja dieta bogata w fosforany. Kamica fosforanowa jest jednym z rzadziej wyst´┐Żpuj´┐Żcych rodzajem kamicy nerkowej. Objawy towarzysz´┐Żce temu schorzeniu s´┐Ż objawami charakterystycznymi dla wszystkich typ´┐Żw kamicy nerkowej, s´┐Ż to ostry, promieniuj´┐Żcy b´┐Żl w okolicy l´┐Żd´┐Żwiowej, wymioty oraz niekiedy towarzysz´┐Żca stanowi zapalnemu gor´┐Żczka. Diagnostyka kamicy fosforanowej, podobnie jak ka´┐Żdego typu kamicy nerkowej, rozpoczyna si´┐Ż od dok´┐Żadnego wywiadu, w kt´┐Żrym lekarz uzyskuje od pacjenta informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, diecie. Nast´┐Żpnie lekarz wykonuje badanie og´┐Żlne oraz zleca wykonanie bada´┐Ż laboratoryjnych moczu, USG jamy brzusznej oraz urografi´┐Ż. Urografia polega na do´┐Żylnym podaniu pacjentowi kontrastu a nast´┐Żpnie na obserwacji jego przemieszczania si´┐Ż w organizmie. Kontrast wychwytywany jest przez nerki i razem z moczem transportowany do p´┐Żcherza moczowego, a nast´┐Żpnie wydalany. W trakcie przemieszczania si´┐Ż kontrastu wykonywana jest seria zdj´┐Ż´┐Ż rentgenowskich w ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych odst´┐Żpach czasu. Na zdj´┐Żciach tych dok´┐Żadnie wida´┐Ż, czy mocz, a wraz z nim kontrast odp´┐Żywa z obydwu nerek oraz przemieszcza si´┐Ż moczowodem w takim samym tempie. Je´┐Żeli z jednej nerki mocz odp´┐Żywa wolniej, jest to dow´┐Żd na istnienie w niej kamienia blokuj´┐Żcego odp´┐Żyw.

Kamienie mniejszych rozmiar´┐Żw najcz´┐Żciej usuwane s´┐Ż z organizmu samoistnie, razem z moczem. Chory mo´┐Że u´┐Żatwi´┐Ż i przyspieszy´┐Ż ten proces przyjmuj´┐Żc du´┐Że ilo´┐Żci p´┐Żyn´┐Żw w ci´┐Żgu doby, nie tylko w ci´┐Żgu dnia ale te´┐Ż noc´┐Ż. Kamienie o wi´┐Żkszych ´┐Żrednicach, znacznie utrudniaj´┐Żce odp´┐Żyw moczu wymagaj´┐Ż interwencji lekarskiej. Obecnie stosuje si´┐Ż trzy metody usuwania kamieni nerkowych. O wyborze odpowiedniej metody ka´┐Żdorazowo decyduje lekarz na podstawie szczeg´┐Żowych bada´┐Ż.

Jedn´┐Ż z metod jest przezsk´┐Żrna nefrolitotrypsja (PCNL). Wykonuje si´┐Ż j´┐Ż gdy kamie´┐Ż umiejscowiony jest w dolnej cz´┐Żci miedniczki nerkowej i nie ma mo´┐Żliwo´┐Żci aby samoistnie przemie´┐Żci´┐Ż si´┐Ż do moczowodu. Poza tym t´┐Ż metod´┐Ż usuwa si´┐Ż kamienie o du´┐Żej twardo´┐Żci, kt´┐Żrych usuni´┐Żcie w inny spos´┐Żb nastr´┐Żcza´┐Żoby wiele trudno´┐Żci. Istniej´┐Ż pewne przeciwwskazania do tego zabiegu, jak zaburzenia krzepni´┐Żcia krwi, stany zapalne nerek. PCNL nie wykonuje si´┐Ż te´┐Ż u kobiet ci´┐Żarnych. Przed zabiegiem obowi´┐Żzkowo wykonuje si´┐Ż u pacjenta badanie og´┐Żlne oraz posiew moczu, morfologi´┐Ż krwi oraz urografi´┐Ż. Zabieg w du´┐Żym uproszczeniu polega na nak´┐Żuciu nerki, rozkruszeniu znajduj´┐Żcego si´┐Ż w niej kamienia falami ultrad´┐Żwi´┐Żkowymi oraz usuni´┐Żciu go przez przez wykonan´┐Ż przetok´┐Ż. Aby okruchy kamienia nie dosta´┐Ży sie do moczowodu, zabezpiecza si´┐Ż go specjalnym balonikiem. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, a pacjent pozostaje w szpitalu jeszcze 3 - 5 dni. T´┐Ż metod´┐Ż mo´┐Żna usuwa´┐Ż kamienie r´┐Żwniez z pecherza moczowego. Ka´┐Żda interwencja chirurgiczna niesie pewne ryzyko. Zar´┐Żwno w trakcie zabiegu jak i po up´┐Żywie pewnego czasu od jego wykonania doj´┐Ż´┐Ż mo´┐Że u pacjenta do pewnych powik´┐Ża´┐Ż. W trakcie zabiegu dochodzi niekiedy do krwawienia oraz uszkodzenia nerki lub s´┐Żsiaduj´┐Żcych z ni´┐Ż narz´┐Żd´┐Żw. Po zabiegu pojawia si´┐Ż czasem u pacjent´┐Żw gor´┐Żczka oraz stan zapalny. Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż ryzyko nawrotu choroby i konieczno´┐Ż´┐Ż powt´┐Żrzenia zabiegu.

Chorzy na kamic´┐Ż fosforanow´┐Ż powinni bezwzgl´┐Żdnie przestrzega´┐Ż zalece´┐Ż lekarza odno´┐Żnie diety. Przy tym schorzeniu nale´┐Ży unika´┐Ż spo´┐Żywania pokarm´┐Żw bogatych w fosforany, a wi´┐Żc nasion ro´┐Żlin str´┐Żczkowych, warzyw, owoc´┐Żw. Zalecane jest natomiast spo´┐Żywanie jogurt´┐Żw, mleka, makaron´┐Żw, kasz, ryb oraz oczywi´┐Żcie du´┐Żych ilo´┐Żci p´┐Żyn´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  skarb pa´┐Żstwa
bank internetowy
edukacja
j´┐Żczmie´┐Ż choroba
migracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.