? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest j�czmie� choroba?

Poj�cie j�czmienia i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja j�czmienia napisana w spos�b zrozumia�y.

j�czmie� choroba - to dolegliwo��, kt�ra w wi�kszo�ci przypadk�w staje si� wynikiem zaka�enia gronkowcem. Nie jest to zbyt gro�na choroba, jednak mo�e ona sta� si� utrudnieniem dla normalnego funkcjonowania.
Jak wygl�da taki j�czmie�? Mo�na powiedzie�, i� jest to grudkowy ropie� jednego lub kilku gruczo��w, kt�rych uj�cie znajduje si� dok�adnie na brzegach naszych powiek. To dolegliwo��, kt�ra najcz�ciej dotyka dzieci. W�wczas dochodzi do niej przewa�nie na skutek zatarcia oczu brudnymi r�czkami. Dlatego te� u ma�ych dzieci nale�y kontrolowa� to, by nie dotyka�y oczu brudnymi palcami.

Najcz�ciej j�czmie� pojawia si� u os�b, kt�re d�ugo przebywaj� w zadymionych pomieszczeniach. To dolegliwo�� charakterystyczna dla tych, kt�rzy nara�eni s� na dzia�anie opar�w substancji chemicznych. Je�li chodzi o powstawianie j�czmieni u kobiet, to mog� one zosta� wywo�ane przez �le dobrane kosmetyki do oczu. Mo�e tak�e doj�� do ich powstania w zwi�zku z niestarannym zmywaniem makija�u.

Dojrza�y j�czmie� posiada bardzo wyra�ny i ��ty czubek. Po kilku dniach dochodzi do jego p�kni�cia. Mo�na powiedzie�, i� zasadniczo sam si� oczyszcza. Jednak pozosta�o�ci ropy nale�y starannie wycisn��. Nale�y tak�e za pomoc� zwil�onego p�atka kosmetycznego usun�� strupki, o ile takie utworzy�y si� wok� j�czmienia. Doskona�ym sposobem do przemywania powieki okazuje si� w�wczas zwyk�y rozcie�czony szampon dla dzieci. Kiedy ju� umyjemy powiek�, to nale�y na ni� na�o�y� ma�� z antybiotykiem, kt�r� mo�na kupi� bez recepty. Je�li zale�y nam na przy�pieszeniu gojenia, to mo�emy stosowa� ok�ady z naparu li�ci malin lub na przyk�ad ziela �wietlika.
Je�li j�czmie� cz�sto nawraca, to trzeba i�� do okulisty. Mo�e okaza� si� konieczne zrobienie posiewu z wydzieliny. W�wczas b�dzie mo�na rozpozna� bakteri� odpowiedzialn� za wywo�ywanie choroby. Wtedy b�dzie mo�na dobra� odpowiedni antybiotyk.

J�czmie� mo�e powodowa� silny b�l a tak�e obrz�k powieki. Je�li jest du�y, to mo�e nawet utrudnia� jej otwieranie si�. Niekt�rzy twierdz�, i� niewskazane jest wyciskanie ropy. Mo�na bowiem niewielk� infekcj� przenie�� na ca�� powiek�. Nie nale�y tak�e przek�uwa� j�czmienia ig��. W�wczas mo�na przypadkowo uszkodzi� ga�k� oczn�. Je�li polecane sposoby leczenia nie przynosz� rezultatu (nawet zalecana przez lekarza kuracja antybiotykowa), to konieczna mo�e okaza� si� interwencja chirurgiczna.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  koklusz
szereg statystyczny 2
konkurencja
si�a
deprecjacja pieni�dza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.