? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest jaskra?

Poj´┐Żcie jaskry i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja jaskry napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

jaskra - choroba oczu. Jest to schorzenie, kt´┐Żre prowadzi do trwa´┐Żego uszkodzenia nerw´┐Żw wzrokowych. Na chorob´┐Ż t´┐Ż cierpi prawie sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żt milion´┐Żw os´┐Żb na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. W naszym kraju liczba chorych na jaskr´┐Ż wynosi jakie´┐Ż siedemset tysi´┐Żcy os´┐Żb. Mniej wi´┐Żcej co dziesi´┐Żta osoba, kt´┐Żr´┐Ż dotkn´┐Żo to schorzenie, stanie si´┐Ż niewidoma w jej wyniku.

Przyczyny powstawania jaskry nie s´┐Ż do ko´┐Żca znane. Wiadomo, ´┐Że choroba ta mo´┐Że prowadzi´┐Ż do utraty wzroku. Jedn´┐Ż z przyczyn polega na tym, ´┐Że dochodzi do podwy´┐Ższenia ci´┐Żnienia ´┐Żr´┐Żdga´┐Żkowego. Ucisk, kt´┐Żry w´┐Żwczas powstaje, wp´┐Żywa na nerwy wzrokowe, powoduj´┐Żc ich obumieranie a w konsekwencji- utrat´┐Ż wzroku. Kolejn´┐Ż przyczyn´┐Ż jest zw´┐Żenie naczy´┐Ż krwiono´┐Żnych, kt´┐Żre dostarczaj´┐Ż krew do nerw´┐Żw wzrokowych. Je´┐Żli nie zostanie do nich dostarczona odpowiednia ilo´┐Ż´┐Ż krwi, to dochodzi do obumarcia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji- tak´┐Że do ´┐Żlepoty.
Powstawanie jaskry mo´┐Że by´┐Ż uwarunkowane innymi czynnikami. W´┐Żr´┐Żd nich najwi´┐Żksz´┐Ż rol´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż: wiek, dziedziczno´┐Ż´┐Ż, nadci´┐Żnienie i niskie ci´┐Żnienie krwi, rasa, cukrzyca, zaburzenia gospodarki t´┐Żuszczowej oraz wiele innych. Je´┐Żli chodzi o objawy, to najcz´┐Żciej wszystko zaczyna si´┐Ż od obni´┐Żenia ostro´┐Żci wzroku oraz ograniczenia pola widzenia.

Leczenie jaskry mo´┐Że ograniczy´┐Ż proces utraty wzroku, a nawet ca´┐Żkowicie j´┐Ż zatrzyma´┐Ż. W celu podj´┐Żcia leczenia nale´┐Ży uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza okulisty. Okulista powinien zastosowa´┐Ż leczenie zachowawcze. Pomaga ono obni´┐Ży´┐Ż ci´┐Żnienie wewn´┐Żtrzga´┐Żkowe. Poprawia r´┐Żwnie´┐Ż ukrwienie nerwu wzrokowego. Je´┐Żli chodzi o leki, to mo´┐Żna je stosowa´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Czasami zdarza si´┐Ż, ´┐Że efekty leczenia nie s´┐Ż widoczne mimo do´┐Ż´┐Ż d´┐Żugiego stosowania lek´┐Żw. Nie nale´┐Ży jednak przerywa´┐Ż leczenie- mo´┐Że w´┐Żwczas powsta´┐Ż gwa´┐Żtowny wzrost ci´┐Żnienia i doj´┐Ż´┐Ż do uszkodzenia wzroku. Kiedy leczenie farmakologiczne nie pomaga, pozostaje jeszcze wykonanie zabiegu laserowego. Jego zastosowanie pomaga udro´┐Żni´┐Ż odp´┐Żyw nadmiaru cieczy z oka.

Dobrym sposobem na to, by unikn´┐Ż´┐Ż zagro´┐Żenia jaskr´┐Ż, jest regularne odwiedzanie okulisty. Bowiem to tylko ten lekarz jest w stanie schorzenie to wykry´┐Ż i rozpocz´┐Ż´┐Ż leczenie. By dodatkowo chroni´┐Ż si´┐Ż przed pojawieniem si´┐Ż tego niebezpiecznego dla naszych oczu schorzenia, nale´┐Ży stara´┐Ż si´┐Ż dba´┐Ż o niski poziom cholesterolu oraz prowadzi´┐Ż zdrowy tryb ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  lek
fala
produkt
koklusz
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.