? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest jako�� towaru?

Poj�cie jako�ci towaru i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja jako�ci towaru napisana w spos�b zrozumia�y.

jako�� towaru - zesp� cech towaru decyduj�cych o jego atrakcyjno�ci dla konsumenta, zapewniaj�cych zaspokojenie potrzeb konsument�w, a zagwarantowany normami lub innymi przepisami. Cechy fizyczne dotycz�: zawarto�ci po��danych sk�adnik�w, niezawodno�ci dzia�ania, trwa�o�ci, niskich koszt�w eksploatacji, walor�w estetycznych itp. Subiektywne znaczenie maj� cechy jako�ciowe dotycz�ce np. walor�w smakowych napoj�w lub artyku��w �ywno�ciowych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  staro��
reklama
praca
dro�d�e
doch�d
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.