? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest inwestycja?

Poj´┐Żcie inwestycji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja inwestycji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

inwestycja - jest przeznaczeniem ´┐Żrodk´┐Żw finansowych na utworzenie lub powi´┐Żkszenie maj´┐Żtku trwa´┐Żego. Podejmuj´┐Żc decyzje o inwestycji rezygnujemy z bie´┐Ż´┐Żcej konsumpcji na rzecz korzy´┐Żci, kt´┐Żre mamy nadziej´┐Ż osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż.

Uwzgl´┐Żdniaj´┐Żc czas trwania inwestycji wyr´┐Żnia si´┐Ż inwestycje d´┐Żugoterminowe (trwaj´┐Żce powy´┐Żej pi´┐Żciu lat), ´┐Żrednioterminowe (trwaj´┐Żce od roku do pi´┐Żciu lat) i kr´┐Żtkoterminowe (trwaj´┐Żce kr´┐Żcej ni´┐Ż rok).

Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż przedmiot inwestycji wyr´┐Żniamy inwestycje rzeczowe lub finansowe (kapita´┐Żowe). W przypadku inwestycji rzeczowych przedmiot inwestycji mo´┐Że stanowi´┐Ż dzia´┐Żka, dom, metale szlachetne, przedmioty kolekcjonerskie i dzie´┐Ża sztuki. Oczekuje si´┐Ż, ´┐Że w miar´┐Ż up´┐Żywu czasu warto´┐Ż´┐Ż przedmiotu inwestycji b´┐Żdzie ros´┐Ża i w przypadku sprzeda´┐Ży pojawi si´┐Ż zysk.
Inwestycje finansowe (kapita´┐Żowe) dotycz´┐Ż lokat bankowych, obligacji, list´┐Żw zastawnych, akcji lub udzia´┐Ż´┐Żw, certyfikat´┐Żw funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy decyduj´┐Ż si´┐Ż na inwestycje finansowe w celu osi´┐Żgni´┐Żcia okre´┐Żlonego dochodu w postaci: odsetek, dywidendy b´┐Żd´┐Ż zwi´┐Żkszenia warto´┐Żci rynkowej kapita´┐Żu.

Inwestorem mo´┐Że by´┐Ż pa´┐Żstwo, samorz´┐Żd, osoba prawna, osoba fizyczna, zwi´┐Żzek wyznaniowy, stowarzyszenie, fundacja.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  interes polityczny
bilans maj´┐Żtkowy
nie´┐Żyt nosa
nar´┐Żd
bia´┐Żko
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.