? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest informacja?

Poj´┐Żcie informacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja informacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

informacja - okre´┐Żlenie informacji jest niejednoznaczne i zazwyczaj przydziela si´┐Ż je do jednej z dw´┐Żch kategorii. Pierwsz´┐Ż, wywodz´┐Żc´┐Ż si´┐Ż z fizyki oraz matematyki, nazywamy obiektywn´┐Ż i okre´┐Żlamy jako w´┐Ża´┐Żciwo´┐Ż´┐Ż fizyczn´┐Ż b´┐Żd´┐Ż struktur´┐Ż obiektu. Druga kategoria informacji, subiektywna, opiera si´┐Ż na danych, kt´┐Żre otrzymujemy z m´┐Żzgu i kt´┐Żre na tej podstawie mo´┐Żemy przetworzy´┐Ż. Informacje obiektywne mog´┐Ż by´┐Ż mierzone jako mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpienia pewnego zdarzenia - teoria informacji Shannona. Wed´┐Żug tej teorii zdarzenia z ni´┐Ższym prawdopodobie´┐Żstwem zaj´┐Żcia podaj´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż informacji.

W informatyce podstawow´┐Ż jednostk´┐Ż, zawieraj´┐Żc´┐Ż informacje, jest bit. Oznacza on wed´┐Żug definicji mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż odpowiedzi na dane pytanie tak lub nie, przy czym obydwie odpowiedzi s´┐Ż r´┐Żwnie prawdopodobne. Informacje subiektywne zawieraj´┐Ż si´┐Ż natomiast w lu´┐Żniejszych opisach, gdy´┐Ż zawsze interpretacja zale´┐Ży od indywidualnego podej´┐Żcia poszczeg´┐Żlnych obserwator´┐Żw. Interpretowanie sygna´┐Ż´┐Żw zale´┐Ży od wielu czynnik´┐Żw, dlatego przyjmuje si´┐Ż tu rozr´┐Żnienie danych, informacji, wiedzy oraz preferencji. Pewna grupa, posiadaj´┐Żca ten sam zmys´┐Ż postrzegania, znaj´┐Żca te same pogl´┐Żdy, mo´┐Że odbiera´┐Ż jedn´┐Ż informacj´┐Ż identycznie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wiosna
prawo handlowe
skala
ergonomia
moc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.