? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest inflacja?

Poj´┐Żcie inflacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja inflacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

inflacja - proces wzrostu poziomu cen, powoduj´┐Żcy niekontrolowane i nie akceptowane spo´┐Żecznie zmiany proporcji podzia´┐Żu dochodu narodowego. We wsp´┐Żczesnej gospodarce ´┐Żwiatowej wyst´┐Żpuje ona powszechnie, cho´┐Ż z r´┐Żnym nasileniem w poszczeg´┐Żlnych krajach. Stopie´┐Ż nasilenia inflacji okre´┐Żla stopa inflacji, wyra´┐Żaj´┐Żca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyj´┐Żtego przez ustaw´┐Ż.

W zale´┐Żno´┐Żci od poziomu stopy inflacji rozr´┐Żniamy:
1) inflacj´┐Ż pe´┐Żzaj´┐Żc´┐Ż (do kilku procent w skali rocznej), nie powoduj´┐Żc´┐Ż zak´┐Ż´┐Żce´┐Ż w przebiegu proces´┐Żw gospodarczych, poddaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż kontroli.

2) inflacj´┐Ż krocz´┐Żc´┐Ż (z regu´┐Ży do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywo´┐Żuj´┐Ż okre´┐Żlone zachowania podmiot´┐Żw gospodarczych wzmagaj´┐Żce ten proces, przy czym zaczyna si´┐Ż ona wymyka´┐Ż kontroli.

3) inflacj´┐Ż galopuj´┐Żc´┐Ż (powy´┐Żej 20%), powoduj´┐Żc´┐Ż narastaj´┐Żce zak´┐Ż´┐Żcenia w przebiegu proces´┐Żw gospodarczych, os´┐Żabienie system´┐Żw motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego.

4) hiperinflacj´┐Ż, gdy nat´┐Żenie proces´┐Żw inflacyjnych uniemo´┐Żliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemo´┐Żno´┐Żci prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania dzia´┐Ża´┐Ż gospodarczych, nieskuteczno´┐Żci system´┐Żw motywacyjnych, co prowadzi do anarchizacji ´┐Życia spo´┐Żecznego.

Proces inflacji jest niezwykle z´┐Żo´┐Żony ze wzgl´┐Żdu na mnogo´┐Ż´┐Ż jej przyczyn, przejaw´┐Żw i skutk´┐Żw. Z punktu widzenia przyczyn wyr´┐Żnia si´┐Ż inflacj´┐Ż popytow´┐Ż (ci´┐Żgnion´┐Ż przez popyt) i kosztow´┐Ż (pchan´┐Ż przez koszty).

Inflacja popytowa jest wynikiem nadmiernej ilo´┐Żci pieni´┐Żdza w obiegu. Nazywa si´┐Ż j´┐Ż tak´┐Że inflacj´┐Ż pieni´┐Żn´┐Ż. Jej ´┐Żr´┐Żd´┐Żem mog´┐Ż by´┐Ż nadmierne wydatki pa´┐Żstwa, nie znajduj´┐Żce pokrycia w dochodach (inflacja bud´┐Żetowa), nadmierna kreacja pieni´┐Żdza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost p´┐Żac (inflacja p´┐Żacowa).

Inflacja kosztowa zwi´┐Żzana jest ze wzrostem koszt´┐Żw produkcji.
Zazwyczaj obydwa rodzaje inflacji wyst´┐Żpuj´┐Ż r´┐Żwnocze´┐Żnie. Mechanizm inflacji przejawia si´┐Ż w wyst´┐Żpowaniu tzw. spirali inflacyjnej, polegaj´┐Żcej na wzajemnym wspomaganiu si´┐Ż ruch´┐Żw cen, dochod´┐Żw i koszt´┐Żw, z kt´┐Żrych jedne s´┐Ż raz przyczyn´┐Ż, a innym razem skutkiem zmian pozosta´┐Żych. W´┐Żr´┐Żd wielu p´┐Żaszczyzn spirali inflacyjnej wymienia si´┐Ż konkurencyjne ceny - p´┐Żace, p´┐Żace - p´┐Żace (wzrost p´┐Żac w jednych dziedzinach gospodarki staje si´┐Ż przyczyn´┐Ż nacisk´┐Żw na wzrost p´┐Żac w innych dziedzinach), p´┐Żace - ´┐Żwiadczenia spo´┐Żeczne (´┐Ż´┐Żdania waloryzacji ´┐Żwiadcze´┐Ż spo´┐Żecznych w ´┐Żlad za wzrostem p´┐Żac), ceny - ceny (wzrost jednych towar´┐Żw sk´┐Żania producent´┐Żw innych towar´┐Żw do podwy´┐Żek cen w celu zachowania ukszta´┐Żtowanych wcze´┐Żniej proporcji cenowych), ceny - stopa procentowa itp. Pocz´┐Żtkowo procesy inflacyjne wyst´┐Żpowa´┐Ży tylko w okresach o´┐Żywienia koniunktury gospodarczej. Wsp´┐Żcze´┐Żnie towarzysz´┐Ż one ka´┐Żdej fazie cyklu gospodarczego. Pojawi´┐Ży si´┐Ż w zwi´┐Żzku z tym nowe poj´┐Żcia: stagflacja i slumpflacja.n Ograniczenie inflacji lub przeciwdzia´┐Żanie jej wyst´┐Żpieniu wymaga odpowiedniej polityki pa´┐Żstwa w zakresie kszta´┐Żtowania dochod´┐Żw spo´┐Żecze´┐Żstwa, ograniczania deficytu bud´┐Żetowego (polityka fiskalna), kontroli emisji pieni´┐Żdza przez bank centralny i kreacji pieni´┐Żdza kredytowego przez banki komercyjne (polityka monetarna).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rolnictwo
AIDS
edukacja
g´┐Żuchota starcza
choroba Krona
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.