? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest hiper��cze?

Poj�cie hiper��cza i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja hiper��cza napisana w spos�b zrozumia�y.

hiper��cze - mo�na r�wnie� okre�li� inaczej jako odno�nik b�d� link. Jest to pewien element umiejscowiony w dokumencie wyst�puj�cym pod r�nymi postaciami. Mo�e to by� zar�wno plik muzyczny jak i graficzny. Hiper��cze cz�sto zostaje tak�e umieszczone w animacji czy pliku tekstowym. U�atwia ono odpowiedni� ��czno�� pomi�dzy dokumentami. Gdy link zawarty w tek�cie zostanie uaktywniony w�wczas nast�puje przekierowanie do dokumentu docelowego.

Pomys� odno�nika w du�ej mierze ��czy si� z poj�ciem hipertekstu. Pierwsze wzmianki na ten temat widoczne by�y jeszcze przed rozpocz�ciem II wojny �wiatowej. Chodzi tu przede wszystkim o prace belgijskiego naukowca Paula Otleta. R�wnie� Vannevar Bush czy Ted Nelson maj� sw�j du�y udzia� w rozwoju koncepcji odno�nika. Pierwszy z nich by� ameryka�skim in�ynierem natomiast drugi stworzy� poj�cie hipertekstu.

Dzi�ki hiper��czom mo�liwe jest tworzenie z�o�onych dokument�w. Najcz�ciej maj� one sporo �r�de�. Odno�niki stosowane s� w r�nych celach. Mog� one okaza� si� przydatne podczas przesy�ania wiadomo�ci mailowych. Wstawienie hiper��cza nie jest trudn� spraw� a co za tym idzie nie wymaga zbyt wielu umiej�tno�ci.

 

     
Najnowsze poj�cia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie�yt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj�cia
  pami��
raport roczny
norma
echo
min�g
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.