? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż grupa spo´┐Żeczna?

Poj´┐Żcie grupy spo´┐Żecznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja grupy spo´┐Żecznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

grupa spo´┐Żeczna - co najmniej 2-3 osoby, pomi´┐Żdzy kt´┐Żrymi zachodz´┐Ż bezpo´┐Żrednie interakcje, posiadaj´┐Żce wsp´┐Żlne cele, warto´┐Żci, normy i wzorcowe zachowania. Grupa spo´┐Żeczna to ´┐Żwiat racji i emocji, posiada struktur´┐Ż, kt´┐Żrej wska´┐Żnikiem jest przyw´┐Żdca oraz w´┐Żasny system nagr´┐Żd i kar. (wsp´┐Żlne cele ≠ identyczne cele).

Podzia´┐Ż grup spo´┐Żecznych:
- formalne - wprowadzane w celu lepszej atmosfery pracy (np. brygady, oddzia´┐Ży) - znaczenie pozytywne, na czele stoi formalny prze´┐Żo´┐Żony,
- nieformalne - powstaj´┐Ż spontanicznie w miejscu pracy, na czele stoi przyw´┐Żdca nieformalny (spontanicznie obrana przez grup´┐Ż liderem).

Wg HR nale´┐Ży d´┐Ż´┐Ży´┐Ż do tego, by przyw´┐Żdcami formalnymi mianowa´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Żw nieformalnych, lub tak kszta´┐Żci´┐Ż kierownik´┐Żw formalnych, aby zdobyli autorytet nieformalny.
By zlikwidowa´┐Ż grup´┐Ż nieformaln´┐Ż nale´┐Ży „usun´┐Ż´┐Ż” jej lidera.
Czasami mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do niezdrowych rywalizacji mi´┐Żdzy grupami.

Korzy´┐Żci, jakie grupy nieformalne mog´┐Ż przynie´┐Ż´┐Ż organizacji:
- stabilno´┐Ż´┐Ż, zadowolenie, pozycja i bezpiecze´┐Żstwo,
- poprawa dyscypliny,
- utrwalenie warto´┐Żci i norm kulturowych,
- pomoc w rozwi´┐Żzaniu problem´┐Żw, za´┐Żatwienie skarg,
- u´┐Żatwiaj´┐Ż porozumienie mi´┐Żdzy cz´┐Żonkami organizacji.

Grupy formalne dzielimy na: sta´┐Że (hierarchiczne) i tymczasowe (grupy zadaniowe, komitety)
Grupy nieformalne dzielimy na: apatyczne (najmniejsza tendencja do skoordynowanej presji na kierownika, ma´┐Ża zwarto´┐Ż´┐Ż i rozproszenie przyw´┐Żdztwa, nisko wykwalifikowani pracownicy), kapry´┐Żne (niekonsekwentne zachowania wobec kierownika, autokratyczni przyw´┐Żdcy w fazie tworzenia grupy, potem demokratyczni, pracownicy wzajemnie od siebie zale´┐Żni, np. przy ta´┐Żmie), strategiczne (wyrachowane, ci´┐Żgle naciskaj´┐Żce, wymagaj´┐Ż ci´┐Żg´┐Żej uwagi, potrafi´┐Ż wzmocni´┐Ż ´┐Ż´┐Żdania akcjami grupowymi, silne, zwarte przyw´┐Żdztwo - niewielki trzon aktywny), konserwatywne (pot´┐Żna elita, pewni siebie, wysoko kwalifikowani rzemie´┐Żlnicy i operatorzy).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż inwestycyjna
cykl operacyjny
kultura osobista
promocja
praca
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.