? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest gospodarka?

Poj´┐Żcie gospodarki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja gospodarki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

gospodarka - jest to ca´┐Żokszta´┐Żt zjawisk jakie zachodz´┐Ż na rynku ka´┐Żdego kraju i ´┐Żwiata. Jest to ca´┐Żokszta´┐Żt wszystkich rodzaj´┐Żw dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, kt´┐Żra prowadzona jest na danym regionie, czy te´┐Ż w danym kraju. Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcza polega na wytwarzaniu wszelkiego rodzaju d´┐Żbr i ´┐Żwiadczeniu us´┐Żug. Najbardziej dochodowe dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarcze to takie dzia´┐Żalno´┐Żci, kt´┐Żre znalaz´┐Ży swoich klient´┐Żw w niszach rynkowych.

Gospodarka to zbi´┐Żr r´┐Żnych podmiot´┐Żw prowadz´┐Żcych swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż na wielu r´┐Żnych rynkach. Mo´┐Żna ja podzieli´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na zasi´┐Żg terytorialny, geograficzny, czasowy, ekonomiczny, a tak´┐Że systemowy. Czasami podzia´┐Ż jest tylko podzia´┐Żem umownym, dokonywanym zgodnie z potrzeba chwili.

Gospodarka mo´┐Że by´┐Ż ´┐Żwiatowa, krajowa lub regionalna. Podzia´┐Żu tego dokonuje si´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na obecno´┐Ż´┐Ż odpowiednich przedsi´┐Żbiorstw. Na gospodark´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż gospodarki poszczeg´┐Żlnych kraj´┐Żw, mi´┐Żdzynarodowe podmioty gospodarcze oraz mi´┐Żdzynarodowy kapita´┐Ż ludzki, si´┐Ża robocza i nabywcy.

S´┐Żowa gospodarka u´┐Żywa si´┐Ż tak´┐Że w odniesieniu do zarz´┐Żdzania i systemu zarz´┐Żdzania r´┐Żnymi rzeczami, przedsi´┐Żbiorstwami, dzia´┐Żami i wszelkimi innymi rzeczami zwi´┐Żzanymi z prowadzeniem firmy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  grunt utwardzony
proces karny
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
hymn
poda´┐Ż turystyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.