? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest gor�czka malta�ska?

Poj�cie gor�czki malta�skiej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja gor�czki malta�skiej napisana w spos�b zrozumia�y.

gor�czka malta�ska - to choroba, kt�r� najcz�ciej okre�la si� mianem brucelozy. Funkcjonuje jeszcze kilka nazw tego schorzenia: choroba Banga, gor�czka kozia, gor�czka Rio-grande, gor�czka faluj�ca, gor�czka skalna oraz gor�czka gibraltarska. To przewlek�a choroba bakteryjna, kt�ra dotyka nie tylko cz�owieka, ale tak�e r�ne gatunki zwierz�t- zar�wno dzikich jak i udomowionych. Jest zaka�na oraz zara�liwa.

Nazwa tej choroby wzi�a sw�j pocz�tek od bakterii, kt�ra j� wywo�uje. To pa�eczki pochodz�ce z rodziny Brucelli. Niekt�re jej rodzaje s� dla cz�owieka czynnikiem chorobotw�rczym. Je�li gor�czka malta�ska nas zaatakuje, na pewno pojawi� si� objawy takie jak og�lne os�abienie, gor�czka oraz b�le mi�niowe. Poza tym najprawdopodobniej pojawi� si� tak�e b�le g�owy oraz staw�w, r�ne dolegliwo�ci zwi�zane z sercem oraz alergie. W wyj�tkowych przypadkach mo�e tak�e dochodzi� do utraty s�uchu, a tak�e zaburze� natury psychicznej i b�lu j�der.

Gor�czka malta�ska wymaga leczenia. W tym wypadku koniecznie staj� si� antybiotyki. Najcz�ciej lekarze przepisuj� aminoglikozydy oraz ryfampicyn� i tetracykliny. Sam proces leczenia jest do�� d�ugotrwa�y, do czego przyczynia si� fakt, i� bakterie z rodziny Brucella namna�aj� si� wewn�trzkom�rkowo. W przypadku os�b doros�ych zaleca si� domi�niowe podawanie przez okres trzech tygodni streptomycyny. W tym samym czasie (nawet przez okres do sze�ciu tygodni) doustnie powinno przyjmowa� si� preparat, jakim jest doksycyklina.

Je�li leczenie nie zostanie zastosowane- gor�czka malta�ska mo�e prowadzi� do wyst�pienia gro�nych dla organizmu ludzkiego powik�a�. Mo�e sta� si� bowiem przyczyn� zapalenia wsierdzia lub zapalenia szpiku kostnego. Choremu grozi� mo�e tak�e zapalenie j�der oraz zapalenie opon m�zgowych a tak�e m�zgu. Mo�e tak�e dochodzi� do powstawiania ropnia �ledziony.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  misja firmy
blog
domena firmy
zdolno�� prawna
gor�czka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.