? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest gor�czka gruczo�owa?

Poj�cie gor�czki gruczo�owej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja gor�czki gruczo�owej napisana w spos�b zrozumia�y.

gor�czka gruczo�owa - to choroba, kt�r� znamy raczej pod inn� nazw�. Chodzi mianowicie o mononukleoz� zaka�n�. Funkcjonuj� tak�e inne nazwy tej choroby: choroba Pfeiffera, angina monocytowa oraz choroba poca�unk�w. To jedna z zaka�nych chor�b wirusowych. Pojawia si� ona najcz�ciej w okresie dzieci�stwa oraz dojrzewania- czyli g��wnie u dzieci.

Bezpo�redni� przyczyn� tej choroby jest pierwotna infekcja wirusem Epsteina-Barr (EBV). Od momentu zaka�enia, do kt�rego dochodzi przez �lin� lub drog� kropelkow� (mo�e tak�e dochodzi� do zaka�enia na skutek przetoczenia krwi oraz przeszczepu narz�d�w), zahamowaniu ulega proces limfoproliferacyjny. Pojawiaj� si� objawy, kt�re na pierwszy rzut oka pomyli� mo�na z przezi�bieniem czy gryp�. Choroba rozwija� si� mo�e nawet do siedmiu tygodni. W tym czasie pojawiaj� si� b�le g�owy oraz brak apetytu. Chora osoba skar�y si� tak�e na z�e samopoczucie. Pojawia si� tak�e gor�czka, kt�ra trwa� mo�e nawet przez miesi�c. Poza tym mo�e dochodzi� do powi�kszania w�z��w ch�onnych, szczeg�lnie tych na szyi.

Zasadniczo leczenie tej choroby opiera si� g��wnie na leczeniu jej objaw�w. Zwalcza si� zatem gor�czk�, podaje si� leki o dzia�aniu przeciwb�lowym. W okresie choroby zaleca si� le�enie w ��ku- szybciej mo�na w�wczas zwalczy� wszystkie niedogodne objawy. Jednak je�li choroba ta raz nas zaatakuje- pozostawia trwa�� odporno��.

Powik�ania w przypadku gor�czki gruczo�owej s� sporadyczne. W rzadkich przypadkach dochodzi do zmian hepatologicznych. Mog� pojawi� si� zapalenia mi�nia sercowego. Mo�e tak�e doj�� do zapalenia m�zgu oraz nerek. Dlatego te� nie zaleca si� bagatelizowania tego schorzenia. Dla pewno�ci zawsze jest lepiej skontaktowa� si� z lekarzem, kt�ry wska�e najlepszy spos�b na uporanie si� z t� infekcj�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  organizacja
przepona
fizjologia
prawo karne wojskowe
wypadek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.