? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest godno��?

Poj�cie godno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja godno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

godno�� - jest poj�ciem odnosz�cym si� do cz�owieka i oznacza szacunek dla samego siebie oraz poczucie w�asnej warto�ci. Godno�� nie pozwala cz�owiekowi pope�nia� niekt�re czyny, kt�re s� powszechnie uznane za z�e, niegodziwe i nie przyzwoite. Godno�� nie pozwala tak�e cz�owiekowi na poni�anie si� przed innymi osobami. Najcz�ciej cz�owiek, kt�ry posiada godno�� jest powszechnie szanowany, jednak czasami w�a�nie z tego powodu jest on tak�e pot�piany- dzieje si� tak na przyk�ad, gdy godno�� nie pozwala w pewnych przypadkach prosi� o pomoc.

Godno�� cz�owieka w filozofii oznacza nic innego jak tylko to, �e cz�owiek istnieje jako cel, a nie centrum wszystkiego co si� dzieje. Godno�� jest elementem niezb�dnym w strukturze bytowej cz�owieka.

W polskiej konstytucji i kodeksach godno�� oznaczana jest jako niezaprzeczalna warto�� nale��ca do cz�owieka, kt�rej nikt ani nic nie ma prawa go pozbawia�. Cz�owiek ma prawo do godnego �ycia, �mierci, traktowania. Godno�� ludzka jest nieod��cznym elementem osobowo�ci cz�owieka. Godno�� jest tak�e podstaw� wolno�ci, sprawiedliwo�ci, a tak�e pokoju panuj�cego na �wiecie.
Godno�� rozumiana jest tak�e jako stanowisko w pracy, piastowany wysoki urz�d, czy te� wielki zaszczyt, jaki spotka� dan� osob�.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  zapalenie op�ucnej
pr�g rentowno�ci
mobbing
spo�ecze�stwo
pylica p�uc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.