? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest globalizacja 2?

Poj´┐Żcie globalizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja globalizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

globalizacja 2 - to proces zmian w r´┐Żnych dziedzinach ´┐Życia spo´┐Żecznego, politycznego i gospodarczego. Globalizacja jest poj´┐Żciem u´┐Żywanym, aby opisa´┐Ż zmiany w spo´┐Żecze´┐Żstwach i gospodarce ´┐Żwiatowej, kt´┐Żre wynikaj´┐Ż z gwa´┐Żtownego wzrostu mi´┐Żdzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii - to g´┐Ż´┐Żwnie zjawiska zwi´┐Żzane z liberalizacj´┐Ż wymiany handlowej lub “wolnym handlem”.

Historia globalizmu:
stary globalizm - staro´┐Żytne Cesarstwo Rzymskie, Karol Wielki, D´┐Żingis - Chan, odkrycia geograficzne - rozszerzenie si´┐Ż europejskiej strefy wp´┐Żyw´┐Żw na wiele innych l´┐Żd´┐Żw, III Rzesza Niemiecka , ZSRR
nowy globalizm - II wojna ´┐Żwiatowa, usuni´┐Żcia ogranicze´┐Ż wolnego handlu GATT, stworzenia ´┐Żwiatowej Organizacji Handlu czyli WTO, traktat z Maastricht , P´┐Żnocnoameryka´┐Żskie Porozumienie Wolnego Handlu

G´┐Ż´┐Żwne wymiary globalizacji:
Wymiar gospodarczy - globalizacja oznacza rozszerzenie si´┐Ż systemu kapitalistycznego na coraz wi´┐Żkszy obszar kuli ziemskiej oraz transformacj´┐Ż lokalnych gospodarek w jeden \"globalny\" system.
Podstawowymi czynnikami globalizacji w sferze gospodarczej s´┐Ż: ´┐Żwiatowy system walutowy, rozw´┐Żj struktur integracji gospodarczej, rozrost mi´┐Żdzynarodowych korporacji, mi´┐Żdzynarodowych firm, tworzenie i umacnianie organizacji wsp´┐Żtworz´┐Żcych ´┐Żad gospodarczy w skali ´┐Żwiatowej.
Podstawowymi cechami procesu globalizacji w sferze ekonomicznej s´┐Ż: integrowanie, mi´┐Żdzynarodowa wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Ż´┐Ż, zwi´┐Żzek z post´┐Żpem naukowym, technicznym i organizacyjnym, szybki przep´┐Żyw informacji i towar´┐Żw

Wymiar kulturowy - globalizacja jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmo´┐Żonych migracji, komercjalizacji produkt´┐Żw kulturowych oraz rozprzestrzeniania si´┐Ż ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż dzia´┐Żania marketingowe mi´┐Żdzynarodowych korporacji oraz rozw´┐Żj masowych ´┐Żrodk´┐Żw komunikacji.
W wyniku globalizacji granice terytorialne powoli zaczynaj´┐Ż si´┐Ż zaciera´┐Ż, traci´┐Ż znaczenie, zmniejsza si´┐Ż rola tradycji a nasilaj´┐Ż migracje. Z tym ostatnim zwi´┐Żzane jest zacieranie si´┐Ż barier kulturowych, ludzie si´┐Ż integruj´┐Ż - r´┐Żne kultury przenikaj´┐Ż si´┐Ż nawzajem, powstaj´┐Ż miejsca maj´┐Żce wsz´┐Żdzie takie samo znaczenie, np.: lotniska, restauracje ( np.: Pizza Hut), bary (np.: McDonald, KFC), supermarkety. Z ca´┐Żym tym procesem integracji, szybko´┐Żci przekazywania informacji wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż poj´┐Żcie „globalnej wioski” Termin ten zosta´┐Ż wprowadzony przez kanadyjskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuhana (1911-1980), dla okre´┐Żlenia ´┐Żwiata w kt´┐Żrym media elektroniczne, migracje zmniejszaj´┐Ż odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy lud´┐Żmi i ich izolacj´┐Ż, doprowadzaj´┐Żc do przekonania ´┐Że ´┐Żyjemy w wiosce gdzie ka´┐Żdy ka´┐Żdego zna a informacje przemieszczaj´┐Ż si´┐Ż w szybkim tempie.

Wymiar polityczny - wyniku procesu globalizacji politycznej powsta´┐Ży takie organizacje mi´┐Żdzynarodowe jak: Bank ´┐Żwiatowy, Mi´┐Żdzynarodowy Fundusz Walutowy czy ´┐Żwiatowa Organizacja Handlu. Organizacje te wp´┐Żywaj´┐Ż na gospodark´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż, a przez to ograniczaj´┐Ż niezale´┐Żno´┐Ż´┐Ż pa´┐Żstw narodowych. W tym kontek´┐Żcie cz´┐Żsto wymienia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż Uni´┐Ż Europejsk´┐Ż. Globalizm polityczny zmierza do zniesienia wszelkich ogranicze´┐Ż w handlu, takich jak c´┐Żo, monopole pa´┐Żstwowe na strategiczne dzia´┐Ży przemys´┐Żu i us´┐Żug. Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż globalnego panowania nad narodami ´┐Żwiata przy wykorzystaniu nauki, techniki i elektroniki czyni coraz bardziej realne d´┐Ż´┐Żenie do powo´┐Żania jednego ´┐Żwiatowego rz´┐Żdu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szkarlatyna
perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa
suweren
rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
teorie procesu
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.