? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest furunku´┐Ż?

Poj´┐Żcie furunku´┐Ż i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja furunku´┐Ż napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

furunku´┐Ż - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc czyrak. Jest to nic innego, jak tylko ropne zapalenie mieszka w´┐Żosowego oraz jego bezpo´┐Żredniego otoczenia. Jego cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest to, ´┐Że pojawia si´┐Ż on tylko na sk´┐Żrze ow´┐Żosionej.

Furunku´┐Ży tworz´┐Ż si´┐Ż przede wszystkim w miejscach, kt´┐Żre wyj´┐Żtkowo nara´┐Żone s´┐Ż na tarcie. Bardzo cz´┐Żsto wyst´┐Żpuj´┐Ż tak´┐Że tam, gdzie nasz sk´┐Żra obficie wydziela pot. Zatem najcz´┐Żstszymi miejscami pojawiania si´┐Ż czyrak´┐Żw staje si´┐Ż nasz kark oraz plecy. Bardzo cz´┐Żsto pojawiaj´┐Ż si´┐Ż one na grzbiecie d´┐Żoni, w okolicach pachwin a tak´┐Że na po´┐Żladkach.

Czyraki wywo´┐Żywane s´┐Ż przez gronkowce oraz paciorkowce. Najbardziej bol´┐Ż czyraki, kt´┐Żre umiejscawiaj´┐Ż si´┐Ż w okolicy, w kt´┐Żrej znajduje si´┐Ż bardzo ma´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż tkanki podsk´┐Żrnej. Dlatego te´┐Ż najcz´┐Żciej pojawiaj´┐Ż si´┐Ż na nosie oraz na ma´┐Ż´┐Żowinie usznej. Czyrak jest stanem zapalnym, kt´┐Żry rozszerza si´┐Ż na tkank´┐Ż podsk´┐Żrn´┐Ż. Pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas twardy, zaczerwieniony i do´┐Ż´┐Ż bolesny naciek. Na samej g´┐Żrze tej „krostki” powstaje martwiczy czop. W jego wn´┐Żtrzu znajduje si´┐Ż z kolei tre´┐Ż´┐Ż ropna. Mo´┐Że ona wydali´┐Ż si´┐Ż samoistnie. W wielu przypadkach konieczne staje si´┐Ż jednak naci´┐Żcie chirurgiczne, kt´┐Żre pozwoli na jego usuni´┐Żcie. Nie zaleca si´┐Ż natomiast podejmowania samodzielnych pr´┐Żb wygniatania czyraka, a ju´┐Ż na pewno nie tego, kt´┐Żry znajduje si´┐Ż na twarzy powy´┐Żej g´┐Żrnej wargi. Takie dzia´┐Żanie mo´┐Że niestety prowadzi´┐Ż do powa´┐Żnych dla naszego zdrowia powik´┐Ża´┐Ż.

Furunku´┐Ż mo´┐Że osi´┐Żga´┐Ż nawet do 3 cm ´┐Żrednicy. Je´┐Żli nie podejmiemy leczenia, to pr´┐Żdzej czy p´┐Żniej p´┐Żknie on i wydzieli swoj´┐Ż zawarto´┐Ż´┐Ż. Mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w formie pojedynczej jak i w postaci mnogiej. Czyrak mnogi to inaczej m´┐Żwi´┐Żc karbunku´┐Ż. Mo´┐Że on obj´┐Ż´┐Ż swoim zasi´┐Żgiem kilka lub kilkadziesi´┐Żt s´┐Żsiaduj´┐Żcych ze sob´┐Ż woreczk´┐Żw w´┐Żosowych.

Czyraki niestety mog´┐Ż nawraca´┐Ż. Nawroty zagra´┐Żaj´┐Ż szczeg´┐Żlnie tym, kt´┐Żrzy choruj´┐Ż na cukrzyc´┐Ż a tak´┐Że osobom oty´┐Żym. Leczenie polega najpierw na sprawdzeniu, czy chory nie ma cukrzycy. Ta w´┐Ża´┐Żnie choroba zmniejsza znacznie odporno´┐Ż´┐Ż na zaka´┐Żenia. Pomaga tak´┐Że rozwija´┐Ż si´┐Ż czyrakom. Je´┐Żli pacjent choruje na cukrzyc´┐Ż, to leczenie zmian ropnych musi by´┐Ż przeprowadzone jednocze´┐Żnie z leczeniem tej choroby.

Leczenie mo´┐Że odbywa´┐Ż si´┐Ż za pomoc´┐Ż ok´┐Żad´┐Żw z roztworu ´┐Żrodka odka´┐Żaj´┐Żcego, takiego jak na przyk´┐Żad rywanol. Mo´┐Żna tak´┐Że stosowa´┐Ż tabletki altacetu. Poza tym sk´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży odkazi´┐Ż spirytusem salicylowym. Najlepiej w przypadku nawet pojedynczych zmian kontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  marka
B2B
pochodnia
´┐Żrodowisko przyrodnicze
efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.