? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest fundacja?

Poj´┐Żcie fundacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja fundacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

fundacja - jest organizacj´┐Ż pozarz´┐Żdow´┐Ż posiadaj´┐Żc´┐Ż kapita´┐Ż przeznaczony na okre´┐Żlony cel. Fundacja zak´┐Żadana jest dla cel´┐Żw spo´┐Żecznie i gospodarczo u´┐Żytecznych, do kt´┐Żrych nale´┐Ży mi´┐Żdzy innymi: ochrona zdrowia ludno´┐Żci, rozw´┐Żj gospodarki i nauki, szerzenie o´┐Żwiaty i wychowanie m´┐Żodego pokolenia, ´┐Żatwiejszy dost´┐Żp oraz promowanie kultury i sztuki, opieka i pomoc spo´┐Żeczna nad osobami, kt´┐Żre takiej pomocy potrzebuj´┐Ż, ochrona ´┐Żrodowiska naturalnego oraz opieka nad zabytkami kultury.

Za´┐Żo´┐Ży´┐Ż fundacj´┐Ż mo´┐Że dowolna osoba fizyczna lub prawna, kt´┐Żra ustala statut fundacji, okre´┐Żla funkcjonowanie i uprawnienia zarz´┐Żdu fundacji. Fundacja nie mo´┐Że istnie´┐Ż bez maj´┐Żtku, kt´┐Żry fundator przeznacza na okre´┐Żlony w statucie cel, przy czym fundator zobowi´┐Żzany jest okre´┐Żli´┐Ż kwot´┐Ż przeznaczon´┐Ż na fundacj´┐Ż np. w akcie fundacyjnym (jest to o´┐Żwiadczenie woli m´┐Żwi´┐Żce o ustanowieniu fundacji). Sk´┐Żadnikiem maj´┐Żtkowym mo´┐Że by´┐Ż zar´┐Żwno got´┐Żwka jak i papiery warto´┐Żciowe czy nieruchomo´┐Żci. Fundacja mo´┐Że prowadzi´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż, a uzyskane zyski przeznacza na swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż statutow´┐Ż.

W fundacji pracuj´┐Ż osoby, kt´┐Żre staraj´┐Ż si´┐Ż osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż wsp´┐Żlny cel za´┐Żo´┐Żony w statucie ustalony przez fundatora.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  stoicyzm
marka
orientacja spo´┐Żeczna
zesp´┐Ż projektowy
organ pa´┐Żstwowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.