? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest finanse publiczne?

Poj´┐Żcie finans´┐Żw publicznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja finans´┐Żw publicznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

finanse publiczne - zajmuj´┐Ż si´┐Ż funduszami, kt´┐Żre tworz´┐Ż i rozdysponowuj´┐Ż w´┐Żadze publiczne. Nauka ta obejmuje gospodark´┐Ż publicznymi ´┐Żrodkami pieni´┐Żnymi oraz ich tre´┐Ż´┐Ż ekonomiczn´┐Ż, polityczn´┐Ż i spo´┐Żeczn´┐Ż. Nauka o finansach publicznych zajmuje si´┐Ż zwi´┐Żzkami przyczynowo skutkowymi pomi´┐Żdzy procesami gromadzenia i wydatkowania publicznych zasob´┐Żw pieni´┐Żnych a procesami gospodarczymi, politycznymi a spo´┐Żecznymi.

R´┐Żnice finans´┐Żw publicznych a prywatnych:
- cel dzia´┐Żania - realizacja potrzeb spo´┐Żecznych (zbiorowych), realizacja d´┐Żbr spo´┐Żecznych, cel spo´┐Żeczny,
-nakierowane na zaspokajanie potrzeb indywidualnych (potrzeb jednostki). Jednostka zaspokajaj´┐Żca potrzeby nastawiona jest na zysk i inne korzy´┐Żci,
- spos´┐Żb gromadzenia ´┐Żrodk´┐Żw - w´┐Żadza jest wyposa´┐Żona w narz´┐Żdzie przymusu,
- nie posiada narz´┐Żdzi przymusu, ´┐Żrodki gromadzone s´┐Ż na zasadzie um´┐Żw (us´┐Żugi, sprzeda´┐Ż),
- spos´┐Żb wydatkowania ´┐Żrodk´┐Żw - w´┐Żadza nie podlega przymusowi,
- finanse prywatne s´┐Ż obci´┐Ż´┐Żone przymusem wydatkowania pewnej cz´┐Żci ´┐Żrodk´┐Żw,
- wp´┐Żyw na procesy pieni´┐Żne - w´┐Żadza jest gestorem pieni´┐Żdza,
- pojedynczy posiadacz nie ma wp´┐Żywu na procesy pieni´┐Żne (inflacj´┐Ż itp.),
- skal´┐Ż dzia´┐Żania - wielko´┐Ż´┐Ż zasob´┐Żw publicznych jest niepor´┐Żwnywalna z prywatnymi (w Polsce),
- w skali mi´┐Żdzynarodowej wielko´┐Żci te mog´┐Ż by´┐Ż por´┐Żwnywalne,
- reperkusje spo´┐Żeczne - maj´┐Ż istotne znaczenie - sytuacja podmiotu nie ma decyduj´┐Żcego znaczenia dla gospodarki kraju.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  towar
obs´┐Żuga klienta
smog
rycza´┐Żt spedycyjny
recenzja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.