? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest epidemia?

Poj´┐Żcie epidemii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja epidemii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

epidemia - Epidemia to poj´┐Żcie, kt´┐Żre wywodzi si´┐Ż z j´┐Żzyka greckiego. Mo´┐Żna przet´┐Żumaczy´┐Ż t´┐Ż nazw´┐Ż jako [nawiedzaj´┐Żcy ludzi], co jest naprawd´┐Ż trafnym okre´┐Żleniem. Epidemia to nic innego jak wyst´┐Żpowanie w okre´┐Żlonym czasie i w okre´┐Żlonym miejscu okre´┐Żlonych sytuacji. Najcz´┐Żciej s´┐Ż to przypadki zachorowa´┐Ż lub konkretnych zachowa´┐Ż. Mog´┐Ż to by´┐Ż tak´┐Że inne zjawiska, kt´┐Żre zwi´┐Żzane s´┐Ż ze zdrowiem. Epidemia pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas, kiedy ich liczba jest znacznie wi´┐Żksza, ni´┐Ż ta, kt´┐Żrej normalnie mo´┐Żna oczekiwa´┐Ż. Bardzo cz´┐Żsto mo´┐Żna si´┐Ż spotka´┐Ż z tym, ´┐Że epidemie dotycz´┐Ż niewielkiej liczby przypadk´┐Żw zachorowa´┐Ż. Mog´┐Ż by´┐Ż one r´┐Żwnie´┐Ż ograniczone do okre´┐Żlonego obszaru. W´┐Żwczas takie sytuacje okre´┐Żla si´┐Ż mianem ogniska epidemicznego.

Je´┐Żli chodzi o polskie prawo administracyjne, to tutaj r´┐Żwnie´┐Ż mamy do czynienia z definicj´┐Ż epidemii. Z tym, ´┐Że chodzi tutaj bardziej o epidemi´┐Ż choroby zaka´┐Żnej. Pod tym poj´┐Żciem nale´┐Ży rozumie´┐Ż sytuacj´┐Ż, w kt´┐Żrej dosz´┐Żo do wyst´┐Żpienia na danym terenie na przyk´┐Żad zachorowa´┐Ż na chorob´┐Ż zaka´┐Żn´┐Ż, kt´┐Żrych liczba wyra´┐Żnie przekroczy´┐Ża liczb´┐Ż podobnych zachorowa´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż we wcze´┐Żniejszym okresie lub je´┐Żli na danym terenie w og´┐Żle do tej pory nie wyst´┐Żpowa´┐Ża.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  jajo´┐Żyworodno´┐Ż´┐Ż
materia´┐Ży izolacyjne
system logistyczny
prawo karne
gor´┐Żczka trzydniowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.