? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest elektronika?

Poj´┐Żcie elektroniki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja elektroniki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

elektronika - to jedna z wielu dziedzin, kt´┐Żre zaliczy´┐Ż mo´┐Żna do nauki oraz techniki. To do´┐Ż´┐Ż charakterystyczna dziedzina, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż przede wszystkim wytwarzaniem, a tak´┐Że- przetwarzaniem sygna´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre wyst´┐Żpuj´┐Ż pod postaci´┐Ż pr´┐Żd´┐Żw oraz napi´┐Ż´┐Ż elektrycznych. Mog´┐Ż tak´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż one w postaci p´┐Żl elektromagnetycznych. Mo´┐Żna zatem powiedzie´┐Ż, i´┐Ż elektronika jest nauk´┐Ż, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż przede wszystkim wykorzystaniem zjawisk, kt´┐Żre w jaki´┐Ż spos´┐Żb powi´┐Żzane s´┐Ż z ruchem elektron´┐Żw swobodnych. Ruch ten mo´┐Że dokonywa´┐Ż si´┐Ż zar´┐Żwno w pr´┐Żni, jak te´┐Ż w cia´┐Żach sta´┐Żych czy gazach. To jednak nie wszystko. Elektronika- jako nauka- obejmuje tak´┐Że swoim zasi´┐Żgiem teori´┐Ż dzia´┐Żania, a tak´┐Że metody, kt´┐Żre umo´┐Żliwiaj´┐Ż wytwarzanie przyrz´┐Żd´┐Żw elektronowych, zar´┐Żwno tych p´┐Żprzewodnikowych jak i pr´┐Żniowych. To tak´┐Że dziedzina, dzi´┐Żki kt´┐Żrej mo´┐Żliwe jest budowanie z tych przyrz´┐Żd´┐Żw nowych uk´┐Żad´┐Żw i ca´┐Żych urz´┐Żdze´┐Ż elektrycznych.

Pocz´┐Żtk´┐Żw elektroniki nale´┐Ży dopatrywa´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż mniej wi´┐Żcej w czasach I wojny ´┐Żwiatowej, kiedy to korzystano z radiotechniki. To w´┐Ża´┐Żnie wykorzystywane w´┐Żwczas nadajniki oraz odbiorniki radiowe sta´┐Ży si´┐Ż pierwszymi uk´┐Żadami elektronicznymi. Jak to przewa´┐Żnie bywa- elektronika jest dziedzin´┐Ż interdyscyplinarn´┐Ż. Oznacza to, i´┐Ż zawiera w sobie wiedz´┐Ż i do´┐Żwiadczenie charakterystyczne dla innych dziedzin, takich jak chocia´┐Żby informatyka, telekomunikacja czy elektrochemia.

Dzi´┐Ż nauka, jak´┐Ż jest elektronika, jest nieod´┐Ż´┐Żcznym sk´┐Żadnikiem naszego codziennego ´┐Życia. ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż ona praktycznie ze wszystkimi dziedzinami i w ka´┐Żdej z nich mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż coraz wi´┐Żksz´┐Ż liczb´┐Ż jej zastosowa´┐Ż. Ale tak´┐Że elektronika- jako nauka- korzysta na takim stanie rzeczy. Mo´┐Że mi´┐Żdzy innymi sw´┐Żj rozw´┐Żj zawdzi´┐Żcza´┐Ż dziedzinom takim jak fizyka, chemia czy matematyka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mi´┐Żnie ko´┐Żczyn
szk´┐Żo
modem
apostazja
prawo karne wykrocze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.