? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ekologia?

Poj´┐Żcie ekologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ekologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ekologia - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc nauka o strukturze oraz o funkcjonowaniu przyrody. To dziedzina, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż badaniem wszelakich oddzia´┐Żywa´┐Ż, do kt´┐Żrych dochodzi pomi´┐Żdzy organizmami i ich ´┐Żrodowiskiem. Nauka ta tak´┐Że bada wzajemne relacje pomi´┐Żdzy tymi organizmami.

Ekologia to nauka, kt´┐Żrej g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest przeprowadzania bada´┐Ż w zakresie powi´┐Żza´┐Ż mi´┐Żdzy organizmami ´┐Żywymi a ´┐Żrodowiskiem abiotycznym. Powi´┐Żzania te mog´┐Ż by´┐Ż oparte na naprawd´┐Ż r´┐Żnorodnych interakcjach. Ta dziedzina sta´┐Ża si´┐Ż samodzieln´┐Ż nauk´┐Ż w XIX w. Poniewa´┐Ż nie jest ona oboj´┐Żtna wobec egzystencji przyrody a wi´┐Żc tak´┐Że i cz´┐Żowieka, tak wi´┐Żc bardzo cz´┐Żsto jest ona uto´┐Żsamiana chocia´┐Żby z filozofi´┐Ż.

Przez poj´┐Żcie „ekologia” rozumie si´┐Ż tak´┐Że wiele innych znacze´┐Ż. Na przyk´┐Żad w j´┐Żzyku potocznym rzadko kiedy ma si´┐Ż na my´┐Żli ekologi´┐Ż jako sam´┐Ż nauk´┐Ż. Cz´┐Żsto nasze skojarzenia bardziej odnosz´┐Ż si´┐Ż do nauki o ochronie ´┐Żrodowiska a nawet bezpo´┐Żrednio do samej ochrony ´┐Żrodowiska, podczas gdy jest to w zasadzie termin powi´┐Żzany z t´┐Ż tematyk´┐Ż.

Wielu autor´┐Żw r´┐Żni si´┐Ż zdaniem co do przedmiotu ekologii. Niekt´┐Żrzy rozszerzaj´┐Ż jej typowy zakres o tzw. ekologi´┐Ż stosowan´┐Ż. To g´┐Ż´┐Żwnie dlatego definicja ekologii w r´┐Żnorodnych podr´┐Żcznikach mo´┐Że si´┐Ż tak znacznie od siebie r´┐Żni´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nazwa w´┐Żasna
doch´┐Żd narodowy
rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
produkt logistyczny
dyskryminacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.