? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest efektywno�� pracy?

Poj�cie efektywno�ci pracy i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja efektywno�ci pracy napisana w spos�b zrozumia�y.

efektywno�� pracy - jest poj�ciem ekonomicznym, poprzez kt�re rozumie� nale�y ch�� wprowadzenia jak najwi�kszych zysk�w do firmy i dlatego wprowadzaj� produktywne wykorzystywanie czasu pracy.

Przede wszystkim zagadnienie ma na celu podj�cie decyzji jakie czynno�ci pracownicy mog� wykonywa� w jak najkr�tszym czasie. Takie rozwi�zania nadaj� si� zar�wno dla du�ych jak i ma�ych firm. G��wnym powodem, dla kt�rego wprowadzane jest zwi�kszanie zysk�w przedsi�biorstwa. Efektywno�� zyskuje si� dzi�ki szybkiemu dost�powi do informacji oraz sprawnej komunikacji mi�dzy pracownikami. Firmy, w kt�rych powinien nast�pi� rozw�j firmy powinny wprowadzi� ulepszenia biznesowe z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Uproszczenie i usprawnienie proces�w biznesowych obni�a koszty i podnosi efektywno��. Wprowadzana zmiana zarz�dzania ma na celu ulepszanie pracy ca�ego zespo�u. Wszystkie firmy szukaj� oszcz�dno�ci a w wi�kszo�ci przypadk�w nale�y tylko zmieni� organizacj� czasu pracy a zyski b�d� wi�ksze. Przeprowadzane badania pokazuj�, �e nie zawsze najlepszym rozwi�zaniem jest wprowadzenie dodatkowych dni pracuj�cych czy zwi�kszenie godzin pracy. Umiej�tnie wykorzystany czas pracy przyniesie korzy�ci nie tylko pracodawcy, ale r�wnie� wszystkim pracownikom.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  ub�stwo
konsument
alimenty
statut
handel
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.