? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest efektywno�� ekonomiczna?

Poj�cie efektywno�ci ekonomicznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja efektywno�ci ekonomicznej napisana w spos�b zrozumia�y.

efektywno�� ekonomiczna - miara zrealizowania zasady racjonalnego gospodarowania. Jest to poj�cie stosunkowe odzwierciedlaj�ce relacje mi�dzy ca�kowitym nak�adem a efektami. Efektywno�� obejmuje produktywno�� (jako wydajno��) zaanga�owan6ych czynnik�w wytw�rczych oraz ocen� uzyskanego efektu od strony celowo�ci dzia�ania.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  prawdopodobie�stwo
pr�g rentowno�ci
padaczka
poezja
stal
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.