? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest efektywno��?

Poj�cie efektywno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja efektywno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

efektywno�� - ekonomiczna efektywno�� dotyczy stosunku mi�dzy warto�ci� poniesionych nak�ad�w a warto�ci� efekt�w uzyskanych dzi�ki tym nak�adom. Powy�sze w�skie poj�cie efektywno�ci ekonomicznej posiada �cis�y zwi�zek i sprz�enia z efektywno�ci� techniczno-ekonom., kt�ra przedstawia stosunek mi�dzy ilo�ci� poniesionych nak�ad�w zu�ytych materia��w a ilo�ci� produkowanych d�br (towar�w). W szerszym uj�ciu poj�cie efektywno�ci oznacza najlepsze rezultaty w produkcji czy dystrybucji towar�w i us�ug po najni�szych kosztach. Termin ekonomiczno�� u�ywany jest w sensie skuteczno�ci osi�gania zamierzonych cel�w. Dzia�anie skuteczne, tj. realizowanie zamierzonych cel�w, mo�e by� osi�gni�te przy nadmiernych lub te� przy racjonalnych nak�adach, wysi�kach.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  mononukleoza
artyku�
legitymizacja w�adzy
cukrzyca
naturalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.