? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest edukacja?

Poj´┐Żcie edukacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja edukacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

edukacja - z ´┐Żac. educatio - wychowanie, poj´┐Żcie to wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z rozwojem intelektualnym i wiedz´┐Ż cz´┐Żowieka. Edukacja to wychowanie, a wychowanie to inaczej m´┐Żwi´┐Żc wykszta´┐Żcenie, nauka, proces polegaj´┐Żcy na zdobywaniu wiedzy w szkole lub poza ni´┐Ż. Przez termin edukacja rozumiemy tak´┐Że okre´┐Żlenie poziomu wiedzy danej osoby, spo´┐Żecze´┐Żstwa lub pa´┐Żstwa. Jest to og´┐Ż czynno´┐Żci polegaj´┐Żcy na zdobywaniu, przekazywaniu, kszta´┐Żtowaniu cech i umiej´┐Żtno´┐Żci. M´┐Żwi si´┐Ż wtedy o dobrej lub z´┐Żej edukacji, w zale´┐Żno´┐Żci od stanu wiedzy danej spo´┐Żeczno´┐Żci.

Edukacja rozwin´┐Ża si´┐Ż dopiero w XV wieku, cho´┐Ż by´┐Ża praktykowana od zarania dziej´┐Żw, to w´┐Ża´┐Żnie dopiero wynalazek J. Gutenberga przyczyni´┐Ż si´┐Ż do rozwoju druku, a co za tym idzie ksi´┐Ż´┐Żek drukowanych na ´┐Żwiatow´┐Ż skal´┐Ż.

Wyr´┐Żnia si´┐Ż cztery etapy edukacji : formaln´┐Ż, zwan´┐Ż te´┐Ż szkoln´┐Ż, nieoficjaln´┐Ż, nieformaln´┐Ż, akcydentaln´┐Ż. W pierwszej fazie, jak sama nazwa na to wskazuje, na edukacj´┐Ż wp´┐Żywa szko´┐Ża, w tym studia, szkolenia, certyfikaty, w drugiej fazie uczymy si´┐Ż sami, zdobywamy nowe umiej´┐Żtno´┐Żci, zwykle bez uzyskania dyplomu, faza trzecia trwa ca´┐Że ´┐Życie, poniewa´┐Ż ci´┐Żgle si´┐Ż uczymy i zdobywamy coraz to nowsze umiej´┐Żtno´┐Żci, w fazie czwartej-wyci´┐Żgamy wnioski z codziennych do´┐Żwiadcze´┐Ż i niespodziewanych sytuacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  t´┐Żcz´┐Żwka
cel
adres ip
handel
kamica moczanowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.