? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest EBITDA?

Poj´┐Żcie EBITDy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja EBITDy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

EBITDA - jest to poj´┐Żcie z rachunkowo´┐Żci, kt´┐Żre definiuje zysk przedsi´┐Żbiorstwa, jaki to przedsi´┐Żbiorstwo mo´┐Że uzyska´┐Ż tu´┐Ż przed potr´┐Żceniem odsetek od posiadanych kredyt´┐Żw i innych obci´┐Ż´┐Że´┐Ż w postaci podatk´┐Żw oraz amortyzacji. Opisywane wed´┐Żug tego poj´┐Żcia zyski nie s´┐Ż zyskami realnymi, gdy´┐Ż dotycz´┐Ż jedynie dochod´┐Żw przed odj´┐Żciem odsetek, ale pozwalaj´┐Ż zorientowa´┐Ż si´┐Ż mniej wi´┐Żcej jak´┐Ż kondycj´┐Ż ma dane przedsi´┐Żbiorstwo i w jakim kierunku zmierza.

Zastosowanie tego okre´┐Żlonego zysku przed potr´┐Żceniem odsetek w analizie finansowej jest znacz´┐Żcym u´┐Żatwieniem dla analityk´┐Żw i spec´┐Żw od ekonomii, kt´┐Żrych interesuje por´┐Żwnywanie r´┐Żnych firm mi´┐Żdzy sob´┐Ż, jednocze´┐Żnie nie bior´┐Żc pod uwag´┐Ż ich obci´┐Ż´┐Że´┐Ż finansowych w r´┐Żnych innych kwestiach. Wyznaczanie tego rodzaju zysku powierzane jest ksi´┐Żgowym i specom od rachunkowo´┐Żci, jednak´┐Że stanowi on warto´┐Ż´┐Ż przydatn´┐Ż dla os´┐Żb, projektuj´┐Żcych plan rozwoju firmy na d´┐Żugie lata.

Skr´┐Żt EBITDA pochodzi od angielskiej definicji: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Wyr´┐Żnia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pokrewne rodzaje zysk´┐Żw, takie jak EBITA i EBIT. W zale´┐Żno´┐Żci od interesuj´┐Żcej nas analizy, mo´┐Żemy wybra´┐Ż taki jaki nam jest potrzebny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  norma
pobrze´┐Że
cenzus wyborczy
przest´┐Żpstwo
SMD
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.