? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest dzia�alno�� gospodarcza?

Poj�cie dzia�alno�ci gospodarczej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dzia�alno�ci gospodarczej napisana w spos�b zrozumia�y.

dzia�alno�� gospodarcza - w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej jest zarobkow� dzia�alno�ci� wytw�rcz�, budowlan�, handlow�, us�ugow� oraz dzia�alno�ci� polegaj�c� na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze z��, a tak�e dzia�alno�ci� zawodow�, wykonywana w spos�b zorganizowany i ci�g�y.

Dzia�alno�� gospodarcz� prowadzi si� zazwyczaj w postaci przedsi�biorstwa wytwarzaj�cego produkty lub �wiadcz�cego us�ugi. Ze wzgl�du na form� prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej wyr�nia si�:
- przedsi�biorstwo jednoosobowe (przedsi�biorstwo nale�y do jednego w�a�ciciela b�d�cego osoba fizyczn�);
- sp�k� osobow� (zrzeszenie kilku os�b w celu osobistego prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej, przy czym za zobowi�zania sp�ki osoby te ponosz� odpowiedzialno�� finansow�; wyr�nia si� sp�ki: cywilne, jawne, komandytowe);
- sp�k� kapita�ow� (charakterystyczny jest brak osobistej pracy wsp�lnik�w a za zobowi�zania wobec wierzycieli odpowiada sp�ka; wyr�nia si� sp�ki: akcyjn�, z ograniczon� odpowiedzialno�ci�);
- sp�dzielni� (dobrowolne zrzeszenie o nielimitowanej liczbie cz�onk�w, kt�rzy mog� si� zmienia� i prowadz� dzia�alno��, aby zaspokoi� swoje potrzeby).

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  orientacja marketingowa
izolacja akustyczna
kalkulacja wst�pna
licencja
skamandryci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.