? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dysfagia?

Poj´┐Żcie dysfagii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dysfagii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dysfagia - inaczej m´┐Żwi´┐Żc utrudnienie przechodzenia pokarmu na drodze jama ustna- prze´┐Żyk- ´┐Żo´┐Ż´┐Żdek. Zasadniczo mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje tego schorzenia. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z dysfagi´┐Ż ustno- gard´┐Żow´┐Ż, kt´┐Żra nazywana bywa tak´┐Że mianem dysfagii przedprze´┐Żykowej. Jej cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest to, i´┐Ż wszystkie trudno´┐Żci, kt´┐Żre wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż z prze´┐Żykaniem, powstaj´┐Ż na skutek zaburze´┐Ż w zakresie przechodzenia pokarmu do prze´┐Żyku. Drugi rodzaj tego schorzenia nosi nazw´┐Ż dysfagii prze´┐Żykowej. Trudno´┐Żci w prze´┐Żykaniu, kt´┐Żre si´┐Ż w´┐Żwczas pojawiaj´┐Ż, maj´┐Ż bezpo´┐Żredni zwi´┐Żzek z przechodzeniem k´┐Żs´┐Żw pokarmu poprzez ca´┐Ży prze´┐Żyk. Dysfagia to zaburzenie, kt´┐Żre mo´┐Że mie´┐Ż r´┐Żne nasilenia. Zaburzenia prze´┐Żykania mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż jako krztuszenie si´┐Ż podczas jedzenia. Ale to nie jedyny symptom. Mo´┐Że tak´┐Że dochodzi´┐Ż do tego, ´┐Że prze´┐Żykanie jakichkolwiek pokarm´┐Żw staje si´┐Ż praktycznie niemo´┐Żliwe.

Je´┐Żli chodzi o objawy, to mo´┐Żemy tutaj wymieni´┐Ż przede wszystkim krztuszenie si´┐Ż oraz kaszel. Poza tym mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż objawy takie jak ´┐Żzawienie, odruchy o charakterze wymiotnym itp. U chorego na dysfagi´┐Ż pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że dolegliwo´┐Żci takie jak uczucie, i´┐Ż pokarm zosta´┐Ż zatrzymany w prze´┐Żyku. Poza tym w trakcie jedzenia pojawia si´┐Ż b´┐Żl podczas prze´┐Żykania.
Przyczyn tej choroby mo´┐Że by´┐Ż naprawd´┐Ż wiele. Mo´┐Że ona sta´┐Ż si´┐Ż wynikiem chor´┐Żb takich jak udar m´┐Żzgu czy guzy g´┐Żowy czy szyi. Mo´┐Że tak´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż jako objaw neuropatii obwodowych, a tak´┐Że dystrofii mi´┐Żniowej czy nowotwor´┐Żw. Czasami dysfagia wskazuje na stany zapalne jamy ustnej oraz gard´┐Ża lub te´┐Ż zaburzenia czynno´┐Żciowe. Mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż zapadanie prze´┐Żyku, jego uchy´┐Żki, stan zapalny itp.

Leczenie oraz prawid´┐Żowa diagnostyka to przede wszystkim RTG klatki piersiowej. Zasadniczo zaleca si´┐Ż tak´┐Że przeprowadzenie badania radiologicznego prze´┐Żyku. Mo´┐Żna wykona´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badania endoskopowe oraz manometri´┐Ż. Z kolei leczenie farmakologiczne opiera si´┐Ż na leczeniu refleksu ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowo- prze´┐Żykowego a tak´┐Że jego skutk´┐Żw. Chorym podawane s´┐Ż ´┐Żrodki o dzia´┐Żaniu zoboj´┐Żtniaj´┐Żcym oraz wspomagaj´┐Żcym perystaltyk´┐Ż prze´┐Żyku. Czasami stosuje si´┐Ż tak´┐Że leczenie chirurgiczne. Je´┐Żli jest to mo´┐Żliwe, to przeprowadza si´┐Ż zabieg, kt´┐Żry mo´┐Że skutecznie zapobiega´┐Ż zach´┐Żystywaniu si´┐Ż. Chodzi tutaj nie tylko o przyjmowanie pokarm´┐Żw, ale tak´┐Że o ryzyko zakrztuszenia si´┐Ż ´┐Żlin´┐Ż chorego.

Osoby chore na dysfagi´┐Ż musz´┐Ż uwa´┐Ża´┐Ż na ilo´┐Ż´┐Ż przyjmowanych przez siebie pokarm´┐Żw. Zasadniczo chorzy obawiaj´┐Ż si´┐Ż zakrztuszenia i przewa´┐Żnie przyjmuj´┐Ż za ma´┐Żo pokarm´┐Żw. Zatem jednym ze skutk´┐Żw tej choroby mo´┐Że by´┐Ż niedo´┐Żywienie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  manager
archetyp
wydolno´┐Ż´┐Ż fizyczna
model finansowy
koksartroza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.