? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dysfagia?

Poj´┐Żcie dysfagii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dysfagii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dysfagia - termin, kt´┐Żry okre´┐Żla sytuacj´┐Ż, w jakiej nast´┐Żpuje utrudnienie przechodzenia pokarmu na drodze jama ustna- prze´┐Żyk- ´┐Żo´┐Ż´┐Żdek. Wyr´┐Żniamy dwa rodzaje tego schorzenia. Jednym z nich jest dysfagia ustno- gard´┐Żowa. Okre´┐Żlana bywa ona r´┐Żwnie´┐Ż mianem dysfagii przedprze´┐Żykowej. Charakteryzuje si´┐Ż ona tym, ´┐Że wszelkie trudno´┐Żci zwi´┐Żzane z prze´┐Żykaniem zwi´┐Żzane s´┐Ż z zaburzeniami w zakresie przechodzenia pokarmu do prze´┐Żyku. Drugim natomiast rodzajem schorzenia jest dysfagia prze´┐Żykowa. Pojawiaj´┐Żce si´┐Ż w niej trudno´┐Żci maj´┐Ż zwi´┐Żzek z przechodzeniem k´┐Żs´┐Żw pokarmu przez prze´┐Żyk.

Dysfagia okre´┐Żlana bywa mianem zaburze´┐Ż po´┐Żykania. Te zaburzenia mog´┐Ż mie´┐Ż r´┐Żne nasilenia. Mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż w postaci krztuszenia si´┐Ż podczas jedzenia. Mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż by´┐Ż tak powa´┐Żne, ´┐Że prze´┐Żykanie jakichkolwiek pokarm´┐Żw stanie si´┐Ż zupe´┐Żnie niemo´┐Żliwe. Objawy, kt´┐Żre towarzysz´┐Ż schorzeniu, to przede wszystkim krztuszenie si´┐Ż oraz kaszel. Pojawi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żzawienie, a nawet odruchy o charakterze wymiotnym. Ponadto cierpi´┐Żcy na t´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż mo´┐Że odczuwa´┐Ż dolegliwo´┐Żci takie jak uczucie zatrzymania pokarmu w prze´┐Żyku, b´┐Żl podczas prze´┐Żykania czy te´┐Ż uczucie rozpierania.

Przyczyn dysfagii mo´┐Że by´┐Ż wiele. Mog´┐Ż j´┐Ż na przyk´┐Żad wywo´┐Żywa´┐Ż choroby takie jak udar m´┐Żzgu, guzy g´┐Żowy czy szyi, neuropatie obwodowe, dystrofia mi´┐Żniowa, nowotwory oraz stany zapalne jamy ustnej czy gard´┐Ża, zaburzenia czynno´┐Żciowe, zapadanie prze´┐Żyku, uchy´┐Żki prze´┐Żyku, zapalenie prze´┐Żyku, twardzina uk´┐Żadowa oraz wiele innych.

Leczenie i diagnostyka tego schorzenia opiera si´┐Ż g´┐Żwnie na wykonaniu RTG klatki piersiowej. Zalecane jest r´┐Żwnie´┐Ż przeprowadzenie badania radiologicznego prze´┐Żyku, przy wykorzystaniu barytu. Wykonuje si´┐Ż tak´┐Że badania endoskopowe oraz manometri´┐Ż. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim leczenie refleksu ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowo- prze´┐Żykowego oraz jego skutk´┐Żw. Podawane s´┐Ż zatem ´┐Żrodki zoboj´┐Żtniaj´┐Żce oraz wspomagaj´┐Żce perystaltyk´┐Ż prze´┐Żyku. Mo´┐Żna stosowa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż leczenie chirurgiczne, kt´┐Żre ma za zadanie zapobieganie zach´┐Żystywaniu si´┐Ż, zar´┐Żwno pokarmem jak i ´┐Żlin´┐Ż chorego.

Chorzy na dysfagi´┐Ż powinni uwa´┐Ża´┐Ż na ilo´┐Ż´┐Ż przyjmowanych przez siebie pokarm´┐Żw. Z obawy przed zaksztuszeniem si´┐Ż pokarmem przewa´┐Żnie przyjmuj´┐Ż go za ma´┐Żo. Taki stan rzeczy mo´┐Że zatem grozi´┐Ż powa´┐Żnym niedo´┐Żywieniem, a co za tym idzie- zagro´┐Żeniem ´┐Życia chorego i konieczno´┐Żci´┐Ż jego hospitalizacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  email banking
sceptycyzm
literatura
czarne bajnie
teoria
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.