? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dyfteria?

Poj´┐Żcie dyfterii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dyfterii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dyfteria - inaczej m´┐Żwi´┐Żc b´┐Żonica. To nic innego jak ostre zaka´┐Żenie dr´┐Żg oddechowych. Dyfteria wywo´┐Żywana jest przez bakterie maczugowca b´┐Żonicy. Okres jej wyl´┐Żgania to mniej wi´┐Żcej od dw´┐Żch do pi´┐Żciu dni.

Jak dochodzi do zaka´┐Żenia? Zaka´┐Żenie odbywa si´┐Ż drog´┐Ż kropelkow´┐Ż. Najcz´┐Żciej dochodzi do niego jesieni´┐Ż oraz zim´┐Ż. Je´┐Żli chodzi o ´┐Żr´┐Żd´┐Żo zaka´┐Żenia, to s´┐Ż nim przede wszystkim osoby chore oraz nosiciele tego zarazka. Obecnie w naszym kraju choroba ta wyst´┐Żpuje bardzo rzadko. Dzieje si´┐Ż tak w zwi´┐Żzku szczepieniami profilaktycznymi.

Dyfteria charakteryzuje si´┐Ż tym, i´┐Ż w zwi´┐Żzku z ni´┐Ż tworz´┐Ż si´┐Ż b´┐Żony dyfteryczne. Takie b´┐Żony sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż z martwiczo zmienionej tkanki, a tak´┐Że z samych bakterii oraz leukocyt´┐Żw i w´┐Ż´┐Żknika. Bakterie wywo´┐Żuj´┐Żce t´┐Ż chorob´┐Ż wydzielaj´┐Ż egzotoksyny o wysokiej zjadliwo´┐Żci. Prowadz´┐Ż one niestety do uszkodze´┐Ż naszych narz´┐Żd´┐Żw. Je´┐Żli toksyny te dzia´┐Żaj´┐Ż miejscowo- wywo´┐Żuj´┐Ż obrz´┐Żk oraz wp´┐Żywaj´┐Ż na powi´┐Żkszanie si´┐Ż w´┐Żz´┐Ż´┐Żw ch´┐Żonnych. Toksyny przedostaj´┐Ż si´┐Ż do krwi i uszkadzaj´┐Ż kom´┐Żrki. W zale´┐Żno´┐Żci od tego, co wybior´┐Ż sobie za cel, uszkodzi´┐Ż mog´┐Ż zar´┐Żwno mi´┐Żsie´┐Ż sercowy jak i nerwy obwodowe. Mog´┐Ż tak´┐Że zaatakowa´┐Ż nasze naczynia krwiono´┐Żne, a tak´┐Że nerki czy w´┐Żtrob´┐Ż. Dlatego te´┐Ż obraz kliniczny tego schorzenia jest znacznie zr´┐Żnicowany.

Bardzo cz´┐Żsto b´┐Żonica dotyczy gard´┐Ża oraz migda´┐Żk´┐Żw. W´┐Żwczas pojawiaj´┐Ż si´┐Ż charakterystyczne naloty o zabarwieniu od ´┐Ż´┐Żtego do szarego. Je´┐Żli chodzi o sam przebieg choroby, to towarzyszy jej przede wszystkim gor´┐Żczka. Poza tym pojawia si´┐Ż os´┐Żabienie oraz b´┐Żl gard´┐Ża. W kolejnych etapach choroby pojawiaj´┐Ż si´┐Ż objawy takie jak apatia czy chrapliwy oddech. Dochodzi tak´┐Że do spadku ci´┐Żnienia krwi.

Nieleczona dyfteria rozprzestrzenia si´┐Ż po organizmie. B´┐Żonica krtani mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż kolejnym etapem b´┐Żonicy gard´┐Ża. Wskazywa´┐Ż b´┐Żdzie na to chrypka, szczekaj´┐Żcy kaszel a tak´┐Że duszno´┐Żci oraz sinica. Komplikacje mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do niedro´┐Żno´┐Żci krtani, r´┐Żnorodnych krwawie´┐Ż. Czasami mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż na jej skutej nawet do uduszenia.

Nie wszystkie b´┐Żonice s´┐Ż tak samo gro´┐Żne. Na przyk´┐Żad b´┐Żonica nosa mo´┐Że mie´┐Ż charakter przewlek´┐Ży, a tym samym stanowi´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żo dalszych zaka´┐Że´┐Ż, ale jest z kolei ´┐Żagodn´┐Ż postaci´┐Ż tej choroby. Inny rodzaj, b´┐Żonica sk´┐Żry, mo´┐Że rozwija´┐Ż si´┐Ż w ranach, a tak´┐Że w spoj´┐Żwkach czy w pochwie. Prawid´┐Żowe rozpoznanie tego rodzaju schorze´┐Ż opiera si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie na wykryciu pa´┐Żeczek Gram- dodatnich maczugowca. W´┐Żwczas mo´┐Żna podj´┐Ż´┐Ż leczenie.

Leczenie dyfterii to przede wszystkim izolacja chorego. Dokonuje si´┐Ż jej w szpitalu, na oddziale, kt´┐Żry jest w stanie zapewni´┐Ż bie´┐Ż´┐Żce monitorowanie czynno´┐Żci serca oraz oddechu. Jest to konieczne, bowiem w sytuacji zagra´┐Żaj´┐Żcej ´┐Życiu trzeba b´┐Żdzie przeprowadzi´┐Ż intubacj´┐Ż. Na pewno lekarz zaleci podawanie antytoksyny b´┐Żoniczej. Stosowana b´┐Żdzie tak´┐Że terapia antybiotykowa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wizja
echo
prawo gospodarcze
gie´┐Żda
kara ´┐Żmierci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.