? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dusznica bolesna?

Poj´┐Żcie dusznicy bolesnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dusznicy bolesnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dusznica bolesna - to choroba, kt´┐Żrej bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż jest niedokrwienie mi´┐Żnia serca. Charakterystycznym objawem tej choroby jest uczucie ciasnoty, odczuwalne w okolicach klatki piersiowej. Ponadto oczywi´┐Żcie objawom tym towarzyszy b´┐Żl. Wszystkie te symptomy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy naczynia wie´┐Żcowe (najcz´┐Żciej na skutek mia´┐Żd´┐Życy) nie s´┐Ż w stanie transportowa´┐Ż odpowiednich ilo´┐Żci krwi do naszego serca. Mia´┐Żd´┐Życa bowiem zaburza a czasami nawet uniemo´┐Żliwia ten proces.

Jest wiele czynnik´┐Żw, kt´┐Żre mog´┐Ż pot´┐Żgowa´┐Ż niedokrwienie mi´┐Żnia sercowego i prowadzi´┐Ż do dusznicy bolesnej. Je´┐Żli spo´┐Żywa si´┐Ż przez d´┐Żugi okres czasu farmaceutyki, kt´┐Żrych dzia´┐Żanie polega na obkurczaniu naczy´┐Ż wie´┐Żcowych- ryzyko zapadni´┐Żcia na t´┐Ż chorob´┐Ż znacznie wzrasta. Natomiast bezpo´┐Żrednim objawem dusznicy bolesnej jest b´┐Żl, kt´┐Żry chorzy okre´┐Żlaj´┐Ż mianem ucisku w klatce piersiowej. B´┐Żl towarzyszy choremu zawsze przy wysi´┐Żku fizycznym oraz w stresie. Zwykle wystarczy chwil´┐Ż odpocz´┐Ż´┐Ż, by objawy te ust´┐Żpi´┐Ży. Zdarzaj´┐Ż si´┐Ż jednak przypadki, kiedy atak b´┐Żlu pojawi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że nawet przy zwyk´┐Żym spo´┐Żywaniu posi´┐Żku.

Dusznic´┐Ż bolesn´┐Ż nale´┐Ży leczy´┐Ż. Pierwszym etapem leczenia musi by´┐Ż przede wszystkim zmiana stylu ´┐Życia. Je´┐Żli osoba dotkni´┐Żta tym schorzeniem pali papierosy- bezwzgl´┐Żdnie musi zrezygnowa´┐Ż z kontynuowania tego na´┐Żogu. Zaleca si´┐Ż wszystkim chorym za´┐Żywanie jak najwi´┐Żkszej ilo´┐Żci ruchu. Osoba z dusznic´┐Ż bolesn´┐Ż powinna tak´┐Że przerzuci´┐Ż si´┐Ż na odpowiedni´┐Ż diet´┐Ż. Koniecznie trzeba zmieni´┐Ż swoje nastawienie do ´┐Życia. Poniewa´┐Ż dusznica mo´┐Że by´┐Ż bezpo´┐Żrednim wynikiem ´┐Życia w stresie- nale´┐Ży unika´┐Ż wszystkich sytuacji, kt´┐Żre wywo´┐Żuj´┐Ż w nas zdenerwowanie czy inne obawy. Bardzo pomocne staj´┐Ż si´┐Ż w leczeniu tej choroby r´┐Żnorodne zabiegi relaksacyjne- dzi´┐Żki nim mo´┐Żna redukowa´┐Ż stres, poprawia´┐Ż samopoczucie oraz zmniejsza´┐Ż prawdopodobie´┐Żstwo pojawienia si´┐Ż sytuacji, kt´┐Żre wywo´┐Żaj´┐Ż atak tej choroby.

Oczywi´┐Żcie b´┐Żdzie stosowana tak´┐Że terapia farmakologiczna. Wskazane s´┐Ż w tym przypadku szczeg´┐Żlnie ´┐Żrodki, kt´┐Żrych g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest wspomaganie pracy mi´┐Żnia sercowego oraz regulowanie pracy naczy´┐Ż wie´┐Żcowych. Zasadniczo leczenie farmakologiczne powinno przynie´┐Ż´┐Ż zak´┐Żadane skutki. Je´┐Żli tak si´┐Ż nie stanie- trzeba b´┐Żdzie rozpocz´┐Ż´┐Ż stosowanie zabieg´┐Żw chirurgicznych, kt´┐Żrych g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem b´┐Żdzie rozszerzenie naczy´┐Ż wie´┐Żcowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ub´┐Żstwo
kredyt
filozofia
praca
kamica szczawianowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.