? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e winne?

Poj�cie dro�d�y winnych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y winnych napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e winne - dro�d�e winiarskie jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane s� przy procesie fermentacji win. S� one cennym sk�adnikiem g�ownie dlatego �e posiadaj� w�a�ciwo�ci kt�re nie maj� �adne inne dro�d�e. Wysoka zawarto�� alkoholu tworzy si� w�a�nie dzi�ki nim. Sprawia to, �e wino jest niezwykle trwa�e. Kolejn� zas�ug� dro�d�y winiarskich jest produkcja klarownego wina. Dro�d�e tego typu wytwarzaj� r�wnie� estry. S� to zwi�zki chemiczne oraz pochodne alkoholi. To w�a�nie dzi�ki nim powstaje bukiet winny. Zaliczaj� si� one do dro�d�y dolnej fermentacji. S� to wi�c takie dro�d�e kt�re reprezentuj� gatunek Saccharomyces cerevisiae. Temperatura w jakiej poddaj� si� one procesowi fermentacji nie musi by� wysoka. Odpowiedni� wi�c b�dzie ta w okolicach od 5-10 stopnia Celsjusza. Tego typu dro�d�e w ko�cowej fazie fermentacji tworz� osad na spodzie fermentora.

Dro�d�e winiarskie mo�na naby� w sklepach w r�nych postaciach. Jedn� z nich mo�e by� susz jab�kowy. Posiada on tzw. u�pione dro�d�e. Innym rodzajem jest suchy proszek. Okre�la si� go r�wnie� jako dro�d�e liofilizowane. Istnieje r�wnie� mo�liwo�� zakupienia dro�d�y jako m�tnego p�ynu.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  staro��
alimenty
DNS
komedia
kantyk
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.