? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e piwowarskie?

Poj�cie dro�d�y piwowarskich i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y piwowarskich napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e piwowarskie - s� jednymi z rodzaj�w dro�d�y. Ta odmiana przydatna jest przede wszystkim przy produkcji piwa. Dro�d�e piwowarskie nie posiadaj� odpowiednik�w w naturze. Przyczyni�a si� do tego g��wnie technologia fermentacji. Pod tym poj�ciem kryje si� beztlenowe rozk�adanie cukr�w. Dzi�ki takiej technologii mo�liwe by�o rozpoczynanie coraz to nowszych fermentacji. Dro�d�e piwne dziel� si� na poszczeg�lne grupy. Jedne z nich to dro�d�e fermentacji dolnej natomiast drugie - fermentacji g�rnej. Istniej� pomi�dzy nimi r�nica w postaci odmiennej morfologii.

Do produkcji piwa u�ywa si� przede wszystkim dw�ch szczep�w dro�d�y. Te w�a�nie dro�d�e powoduj� fermentacj� alkoholow�. Dro�d�e s� anaerobami fakultatywnymi. Inaczej okre�li� je mo�na r�wnie� mianem wzgl�dnych beztlenowc�w. Takie organizmy mog� czerpa� energi� nie tylko z fermentacji. Korzystaj� one r�wnie� z procesu oddychania tlenowego. Dro�d�e r�wnie� wykorzystywane s� do tworzenia preparat�w bia�kowych. Odgrywaj� one tak�e istotn� role podczas wytwarzania preparat�w aminokwasowych. Obok dro�d�y piwowarskich wyr�nia si� r�wnie� dro�d�e kumysowe, kefirowe, piekarnicze oraz winne.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  hipokinezja
rola
socjalizacja
interes polityczny
szcz�cie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.