? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e piekarnicze?

Poj�cie dro�d�y piekarniczych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y piekarniczych napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e piekarnicze - nale�� do odmiany dro�d�y Sacchsromyces cerevisiae. Zalicza si� je do grupy grzyb�w, czyli organizm�w posiadaj�cych j�dra kom�rkowe. Opr�cz dro�d�y piekarniczych, istniej� r�wnie� dro�d�e piwne, winne, kumysowe a tak�e kefirowe. Dro�d�e r�nego rodzaju stosowali ju� ludzie w okresie staro�ytno�ci. Przydatne one by�y przede wszystkim w piekarnictwie oraz browarnictwie. G��wnym �r�d�em pozyskiwania dro�d�y by�y winogrona. To w�a�nie na ich sk�rce znajduje si� skupisko kom�rek dro�d�owych. Dok�adnie zawarte s� one w wosku kt�ry pokrywa owoce. Dro�d�e piekarnicze odgrywaj� istotn� role przy procesie fermentacji alkoholowej. Istniej� dwie formy dro�d�y.

Pierwsz� z nich jest forma haploidalna natomiast druga diploidalna. Oby dwie formy daj� dro�d�om mo�liwo�� rozwoju. W formie haploidalnej rozmna�aj� si� one poprzez p�czkowanie. Dro�d�e tego typu stanowi� tak�e doskona�y materia� na badania naukowe. G��wnym atutem jest ich �atwa hodowla a tak�e niewielkie wymagania. Dzi�ki temu wi�c dro�d�e te do�� szybko rosn�. Dro�d�e piekarnicze jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane s� g��wnie do wypieku pieczywa. Mo�na je r�wnie� spo�ywa� bezpo�rednio.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  Tequila
plan
leczenie
odwiedzaj�cy
skarga konstytucyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.