? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e kefirowe?

Poj�cie dro�d�y kefirowych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y kefirowych napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e kefirowe - reprezentuj� gatunek nazywany Saccharomyces fragilis. To r�wnie� grzyby zaliczane do grupy workowc�w. Zalicza si� je do podkr�lestwa Dikarya. Okre�lane s� one takim mianem g�ownie ze wzgl�du na zarodni� zwan� workiem. W gronie workowc�w znajduj� si� przede wszystkim dro�d�e a tak�e pospolite ple�nie. Do tej grupy wcieli� r�wnie� mo�na bu�awink� czerwon�. Dro�d�e kefirowe posiadaj� nitkowat� oraz rozga��zion� grzybni�. Okre�la si� j� inaczej mianem mycelium. Grzybni� mo�na kr�tko zdefiniowa� jako cia�o grzyb�w. Mo�e by� ono plechowate jak r�wnie� wieloj�drowe. Zdarza si� r�wnie� i� jest ono wielokom�rkowe. Cia�o to przede wszystkim tworz� lu�ne strz�pki. Istniej� dwa rodzaje grzybni. Pierwszym z nich jest grzybnia powietrzna natomiast druga substratowa.

Dro�d�e kefirowe w towarzystwie niekt�rych bakterii s� w stanie wyprodukowa� cenne sk�adniki kt�re mo�na spo�ytkowa� podczas produkcji kefiru. Tymi sk�adnikami s� ziarna oraz grzybki. Wytwarzane s� one r�wnie� przy pomocy dro�d�ak�w. Obok dro�d�y kefirowych wyst�puj� r�wnie� dro�d�e winne, piwowarskie, piekarskie a tak�e kumysowe. Ka�de z nich maj� nieco inne zastosowanie.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  post�powanie karne
teza
j�zyk
dzia�alno�� inwestycyjna
kalkulacja podzia�owa prosta
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.